Общият брой на констатираните нарушения на трудовото законодателство през 2022 г. е 191 200, съобщиха от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (ИА ГИТ).

Нарушенията по здравословните и безопасни условия на труд са 96 402 бр., а пo осъществяване на трудовите правоотношения - 93 954. Нарушенията по заплащането на труда остават най-честите от всички, свързани с изпълнението на трудовите правоотношения - 21 701.

"Това може да се обясни с факта, че работещите най-често подават сигнали за този вид нарушение, тъй като липсата на средства не им позволява да задоволят жизненоважни потребности", коментират от ГИТ.

Контролните органи на Инспекцията по труда са установили 13 737 нарушения, свързани с възникването на трудовите правоотношения и 10 717 на разпоредбите за разпределението на работното време. По време на проверките са установени 3398 работници и служители, които са полагали труд без сключен трудов договор, отбелязват още от ГИТ.

От Инспекцията по труда посочват също, че за всяко установено нарушение инспекторите по труда предприемат мерки за отстраняването му, което от своя страна води и до подобряване на условията на труд в предприятията. През 2022 г. са приложени 184 054 принудителни административни мерки. Образувани са и 9 481 административнонаказателни производства. Сумата на влезлите в сила наказателни постановления е над 11 млн. лв., сочат още данните на ГИТ.

През 2022 г. се запази тенденцията да намалява сумата на забавените заплати спрямо 2021 г. Контролните органи на Инспекцията по труда са установили през м. г. под 6.1 млн. лв. неизплатени в срок възнаграждения на работници и служители. След намесата на Инспекцията по труда са изплатени над 3.7 млн. лв. забавени възнаграждения, отчита ИА ГИТ.

Инспекцията по труда напомня на работещите, че работодателят има задължение да не ги допуска до работните им места преди да им е предоставил екземпляр от сключения трудов договор и копие от уведомлението му за регистрация в Националната агенция за приходите. Експертите посочват, че по този начин трудовите права са защитени в най-голяма степен.

Всеки може да провери има ли риск да работи недекларирано чрез специален софтуер, разработен от ИА ГИТ по трансграничния проект "Сътрудничество за достойни условия на труд", финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014 - 2021. На интернет страницата на ГИТ е осигурен пряк достъп до софтуера през банера "Провери дали работиш недекларирано". До него, както и до други информационни материали, насочени към ползите от декларирането на труда, достъп е осигурен чрез секцията "Дейност", рубрика "Проекти" - Проект DFPO-1.002-0002-C01 "Сътрудничество за достойни условия на труд", казват също от ГИТ.

Във връзка със застудяването на времето от Инспекцията по труда предупреди преди дни работодателите, че трябва да осигурят подходящи условия на труд. Проверките на ГИТ показват, че най-често работещите в закрити помещения сигнализират за работа при ниски и високи температури.