Това показват данни от Анализ на състоянието и факторите за развитие на малките и средни предприятия - 2011 - 2012 г., подготвен от "Ноема" ООД по поръчка на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия и цитирани от БТА. Анализът ще бъде оповестен на 26 юли.

Както в началото на 2011 г., така и в началото на тази година нагласата за втори шанс нараства с намаляването на възрастта - над 75 на сто от собствениците на възраст до 40 години биха започнали бизнес отново в случай на провал при 52 на сто от тези на възраст между 51 и 60 години и над 61 години.

В началото на 2012 г. близо 45 на сто от българските предприемачи смятат достъпът им до финансиране като недостатъчен, а над половината от тях (54 на сто) се страхуват от фалит (при 43 на сто в началото на 2011 г.). Този страх е присъщ в по-голяма степен за предприемачите на възраст 31 - 40 г. (64 на сто); тези със средно образование (67 на сто); членовете на управителните съвети (83 на сто); сред микропредприятията (58 на сто); предимно от сферата на строителството (71 на сто). Просрочени плащания в началото на 2011 г. имат 24 на сто от малките и средни предприятия, като сред тях преобладават микропредприятията (69 на сто), следвани от малките (19 на сто).

През 2012 г. е регистрирана средна възраст на всички изследвани собственици/мениджъри на малки и средни предприятия от 46 години (без промяна от регистрираната през 2011 г.), като групата на предприемачите до 29-годишна възраст обхваща едва 5 на сто, групата на 30-39 годишните има дял от 22 на сто, тази на 40-49 годишните - 35 на сто, 50-59 годишните представляват 24 на сто от предприемачите, а групата на най-възрастните (над 60 години) - близо 15 на сто.

В същото време, една трета от малките и средни предприятия в България представляват семеен бизнес. Данните от изследването показват, че почти 70 на сто от българските семейни фирми все още се управляват от техния основател; при около 12 на сто от тях унаследяването вече се е състояло; около 9 на сто планират да прехвърлят управлението на наследник в близко бъдеще (до 1-2 години); а около 11 на сто планират да направят това в средносрочен план (3-5 години). Под 17 на сто от семейните фирми са подготвили план за прехвърляне на управленския контрол на наследник, а списък с потенциални наследници са съставили под една трета от тях.

В краткосрочен план, заплаха пред устойчивото развитие на сектора представляват 21 на сто от предприемачите, които се страхуват от фалит в днешните икономически условия, и които нямат намерения да стартират нов бизнес, ако това се случи. В средносрочен и дългосрочен план 27 на сто от всички български малки и средни предприятия са заплашени от преустановяване на дейността си, поради липса на стратегически решения за продължаване на бизнеса след оттеглянето на първото поколение семейни предприемачи. Други 40 на сто са управлявани от предприемачи на над 50-годишна възраст, което сигнализира за възможен проблем в устойчивостта им в 15-годишен времеви хоризонт.