Без документите, трудно може да се каже дали изграденото съоръжение между нос "Свети Тома" и Шофьорския плаж в община Созопол е част от укрепване на черноморския бряг или е хотелски комплекс. Това обясни пред bTV професор Стефчо Стойнев от Mинно-геоложкия университет.

"Съществува такава практика, от гледна точка на икономическа и техническа. Укрепването да бъде, както чрез пилотни системи, така и комплексно. Пилотна система и сградата да играе ролята на допълнително укрепващо съоръжение. По този начин, хем се строи съответната сграда, хем се укрепва свлачището. Това нещо го има на много места", уточни Стойнев.

В петък стана ясно, че Върховна административна прокуратура (ВАП) сезира началника на Дирекцията национален строителен контрол (ДНСК) да извърши незабавна проверка на законността на строежа. Проверката е от компетентността на ДНСК и следва да се установи на място и по документи дали се спазват всички нормативни изисквания на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК), подзаконовите нормативни актове по прилагането им, както и другите нормативни актове, свързани със строителство в защитени зони.  Следва също така да се провери поотделно и комплексно целия инвестиционен и строителен процес, да се проведат огледи на място като се изискат и всички относими данни.

Резултатите от проверката следва да се представят на ВАП максимално бързо, с обобщен доклад, в който да бъдат отразени направените констатации, предприетите конкретни мерки и действия за отстраняване на закононарушенията и последиците от тях и за санкциониране на виновните лица, вкл. постановени административни актове, а в случай на извършено престъпление - да се предприемат незабавно действия по реда на НПК.