Върховният административен съд остави без разглеждане жалбата на министъра на правосъдието Атанас Славов срещу избора на Борислав Сарафов за и.ф. главен прокурор, направен от Прокурорската колегия на ВСС на заседание на 16 юни, съобщиха от съда.

Съдебният състав не споделя така изложените от министъра на правосъдието аргументи за допустимост на жалбата, като установява, че последният не разполага с правен интерес от оспорването на процесното решение.

Общата клауза за обжалваемост на административните актове е приложима спрямо гражданите и юридическите лица, когато последните именно в това им качество са засегнати от даден административен акт, но не е приложима спрямо лица, които упражняват държавновластнически функции, в който случай за да бъде допустимо последните да оспорят даден административен акт, в това им специфично качество, следва това да е посочено изрично в закона. Изключение е предвидено единствено за прокурора, с оглед правомощията му по упражняване на надзор върху административните актове, пише в мотивите на ВАС.

Върховните магистрати обясняват, че за да бъде едно лице правно квалифицирано като заинтересовано по смисъла на чл. 36 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), последното следва да бъде пряко, непосредствено и лично засегнато от взетото решение, каквато хипотеза е невъзможна за лицата осъществяващи държавновластнически функции, в това им специфично качество.

В конкретния случай министърът на правосъдието не е пряко, непосредствено и лично засегнат от приетото решение на Прокурорската колегия, с което се определя временно изпълняващ функциите главен прокурор. Върховните магистрати приемат, че не е допустимо оспорването на процесния административен акт в обществен интерес от страна на министъра, тъй като това е правомощие на прокурорите, които единствени разполагат с възможност да сезират съда с протест в защита на обществения интерес. Съдебният състав приема също, че в процесния случай с отмяната на акта не може да бъде постигната и търсената и твърдяна от жалбоподателя благоприятна промяна в неговата правна сфера.

С оглед направения дотук анализ съдебният състав намира, че законодателят не е предоставил на министъра на правосъдието право да оспорва решенията на ПК на ВСС, с които се определя изпълняващ функциите административен ръководител.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред петчленен състав на ВАС.