Върховният административен съд (ВАС) отмени решение на Административен съд София-град по административно дело от 2020 г. и обяви за нищожен акт за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ) на "Еврофутбол" ООД, съобщиха от съда. Той е бил наложен от Държавната комисия по хазарта на компанията, собственост на укриващия се в Дубай бизнесмен Васил Божков, и според медийни публикации е на стойност близо 329 милиона лв. (261 млн. лв. такси и 67.7 млн. лв. лихви).

Делото е образувано по две касационни жалби, подадени от "Еврофутбол" ООД, чрез адв. Стойчев, и от Изпълнителния директор на Национална агенция за приходите /НАП/, чрез адв. Русанова.

С днешното си решение по административно № 6850 от 2021 г. върховните магистрати не се произнасят по същество за дължимостта на сумите. Нищожност на акта е обявена заради друго - открити нарушения по процедурата, по която е установено публичното държавно вземане.

Съгласно закона, председателят на Държавната комисия по хазарта е трябвало да определи друг орган в комисията, който да издаде акта, тъй като е правно недопустимо един и същ орган да е овластен едновременно с компетентност да издаде акта, и с такава да се произнесе при оспорването му по административен ред.

Анализът на предоставените на председателя правомощия по закон (чл. 31 от Закона за хазарта), както и кръгът на функциите, възложени по компетентност на Държавната комисия по хазарта, показва, че няма йерархично по-горестоящ орган над председателя, който по административен ред да може да разгледа жалба срещу издаден акт за установяване на публично държавно вземане.

Поради установените процедурни нарушения, върховните магистрати приемат, че председателят на Държавната комисия по хазарта не е разполагал с материална компетентност по степен да издаде оспорения акт. Правната последица от тази некомпетентност е посочена и в диспозитива на тълкувателно дело № 2 от 15 май 1991 г. на Върховния съд, в който се отбелязва, че административен акт, издаден от некомпетентен по степен орган, е нищожен.

"Воден от горното, Върховният административен съд, Осмо отделение

РЕШИ:

ОТМЕНЯ решение №1412 от08.03.2021година, постановено по адм. дело №2519/2020 година по описа на Административен съд София-град и вместо него постановява:

ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Акт за установяване на публично държавно вземане №5/14.02.2020година издаден от председателя на Държавната комисия по хазарта.

Решението не подлежи на обжалване", пише в решението от 8.11.2022г. на ВАС.

Подробности за него ВИЖТЕ ТУК>>

На 29 юли ВАС окончателно отхвърли жалбите на "Еврофутбол" и "Национална лотария" против решения на Държавната комисия по хазарта за прилагане на принудителна административна мярка - окончателно отнемане на притежаваните лицензи, припомня БТА.