Административният съд-София град разпореди да бъдат прекратени безусловно действията по демонтажа на монумента "Паметник на Съветската армия", извършващи се в Княжеската градина, които не се извършват в изпълнение на представен административен акт или на закона, съобщиха от АССГ.

Магистратите се произнесоха по искането на ПП "Възраждане". 

Като мотиви съдът посочва, че не е представен административен акт, нито договори, от които да става ясно, какво следва да стане с фигурите след демонтажа, къде следва да се откарат, как трябва да се съхраняват, ще се предприеме ли реставрацията на паметника, каква част от отпуснатите средства ще се отделят за демонтажа, каква част за съхранение и охрана и каква - реставрацията и последващото монтиране на вещта, кои длъжностни лица следва да упражняват контрол по изпълнение демонтажа и реставрацията на паметника.

Представените доказателства не установяват действията да се основават на закона или на административен акт, нито да целят запазване и защита на вещта - частна държавна собственост. Не установяват и че е налице акт на управление на такава, пишат административните съдии.

Разпореждането подлежи на незабавно изпълнение от органите на полицията. То обаче може да се обжалва в тридневен срок от областния управител на София Вяра Тодева.

Същевременно съдът отхвърли искането на сдружение "Гражданска инициатива за демонтиране на паметника на Съветската армия" за конституирането му като заинтересована страна по делото.

По искане на сдружение "ИЗПРАВИ СЕ БГ" магистратите разпоредиха да бъдат безусловно прекратени действията, извършвани от длъжностни лица от Областна администрация на област - София-град по демонтиране и нарязване на бронзовите фигури на "Паметника на Съветската армия.

Според съда фактическите действия по демонтиране и нарязване на бронзовите фигури на "Паметника на Съветската армия" не се основават на административен акт или на закон и се явяват неоснователни по смисъла на чл. 250, ал. 1 от АПК.

Съдът остави без уважение искането на сдружение "Гражданска инициатива за демонтиране на паметника на съветската армия", представлявано от Кубер Сапарев, за конституирането му като заинтересова страна по делото.