Като приоритет в своята външна дейност Европейската комисия работи за приключването на присъединяването на ЕС към Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие - първия инструмент в Европа за определяне на задължителни от правна гледна точка стандарти за предотвратяване на насилието над жените и домашното насилие, защита на жертвите и наказване на извършителите. В навечерието на Международния ден за премахване на насилието над жените 25 ноември Европейската комисия и върховният представител Федерика Могерини направиха следното изявление:

"Насилието над жените и момичетата е насилие над човечеството като цяло и не следва да има място в Европа или другаде по света. Но всички ние знаем, че въпреки нашия ангажимент, все още сме далеч от преодоляването на това предизвикателство.

Насилието над жените се случва навсякъде, няма сигурно място, дори у дома. Точно обратното. Жените стават жертви на насилие както у дома, така и на работното си място, в училищата и университетите, на улицата, в процесите на разселване и миграция и във все по-голяма степен онлайн чрез кибернасилие и изказвания, подбуждащи към омраза.

Мащабът на проблема остава шокиращ: една трета от жените в Европа са били обект на физическо и/или сексуално насилие. Почти всички жертви на трафик с цел сексуална експлоатация в рамките на ЕС са жени и момичета.

В развиващите се страни всяко трето момиче бива омъжвано преди да навърши 18-годишна възраст. Най-малко 200 милиона жени и момичета са били подложени на генитално осакатяване, което все още се практикува в около 30 държави.

Като Европейски съюз и международна общност е наша отговорността да поддържаме ангажимента си за предотвратяване, открито отхвърляне и осъждане на всички актове на насилие над жените и момичетата.

Наше задължение е също така да подкрепяме и защитаваме жертвите, като създадем безопасна среда, в която те да сигнализират за престъпленията, извършени срещу тях.

Европейският съюз се ангажира да продължи да работи неуморно с партньорите си за укрепване на правните рамки и институциите, да подкрепя развитието и образованието, да подобрява услугите за преживелите насилие, да се бори за справянето с първопричините за насилието и да насърчава предоставянето на повече възможности на жените.

Прекратяването на насилието над жените и момичетата обаче изисква твърд ангажимент не само на институционално равнище. За това се изисква широко участие на международните организации и НПО, както и на гражданското общество като цяло. И най-вече на мъжете. Следователно нашата цел е ясна: премахване на насилието над жените и момичетата.

Европейският съюз ще остане начело на тази международна мобилизация в защита на правата на всяка жена и всяко момиче да живеят свободно и в безопасност. Правим това за нашето бъдеще и за нашето настояще, тъй като жените са стълбът на едно справедливо, отворено, развито и демократично общество и нищо не трябва да ги лишава от свободата да изпълняват ролята си свободно и безопасно."

Европейският съюз е предприел сериозни мерки, за да сложи край на това насилие, включително Директивата на ЕС за правата на жертвите гарантира повече и по-добри права за жертвите на престъпления и специализирана подкрепа за жертвите на сексуално или основано на пола насилие.

- Комисията е в процес на приключване на присъединяването на ЕС към Конвенцията от Истанбул на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие.

- Програмата "Права, равенство и гражданство" подпомага борбата срещу насилието над жените и децата, като финансира проекти на местно равнище, насочени към предотвратяване на насилието, основано на пола, подпомагане на жертвите и жените и момичетата, изложени на риск, обучение на специалисти и изграждане на капацитет за предоставяне на услуги за подкрепа.

Съюзът се бори и с насилието над жените извън ЕС.

През последните две години помогнахме на над 1,5 милиона жени и момичета, като предоставихме закрила и грижи, свързани с гениталното осакатяване на жени. Усилията в областта на превенцията имат положително въздействие: около 3 000 общности с население от 8,5 милиона души обявиха публично, че прекратяват тази практика.

- Що се отнася до детските бракове, ЕС предприе поредица от инициативи, достигащи до над 1,6 милиона души и насочени към промяна на нагласите u1080 и практиките по отношение на правата на момичетата.

Контекст

Насилието над жените и момичетата е широкоразпространено и изключително тежко нарушение на правата на човека, което съществува навсякъде по света. Според оценки на СЗО една трета от жените и момичетата по света стават жертва на насилие в някакъв момент от живота си. Този брой може да е само върхът на айсберга, тъй като този вид насилие остава до голяма степен недокладван поради мълчанието, стигмата и срама, свързани с него. В резултат на това много от извършителите остават ненаказани.

В допълнение към посочените инициативи ЕС въведе Директивата за правата на жертвите, която гарантира повече и по-добри права за жертвите на всички видове престъпления. Съгласно тези правила най-уязвимите жертви, като жертвите на сексуално насилие, жертвите на насилие, основано на пола, и жертвите на насилие в близки отношения с извършителя, имат достъп до специализирани услуги за подкрепа. Тази подкрепа включва достъп до приюти за жертвите, нуждаещи се от безопасно място за престой, и целенасочена и интегрирана подкрепа, включително подкрепа за преодоляване на психологическа травма и съвети от специалист.

Европейската комисия следи отблизо прилагането на тази директива в държавите членки и предприе действия срещу държавите членки, които не са транспонирали изцяло или правилно правилата на ЕС.

Освен това ЕС признава трафика на хора като форма на насилие над жените и момичетата и това измерение продължава да бъде в центъра на ключови действия в контекста на правната и свързаната с политиката рамка на ЕС в рамките на хоризонталния мандат на координатора на ЕС за борба с трафика на хора (общ преглед на мандата за периодите 2012- 2016 г. и 2017-2018 г.).

Освен това днес Европейският институт за равенство между половете (EIGE) публикува ново ръководство за оценка на риска, предназначено за полицията, за да помогне на правоприлагащите органи и здравните сектори да работят по-добре заедно за предотвратяване на многократните действия на насилие от страна на интимния партньор и за спасяване на човешки живот.

Като приоритет в своята външна дейност Европейската комисия работи за приключването на присъединяването на ЕС към Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие - първия инструмент в Европа за определяне на задължителни от правна гледна точка стандарти за предотвратяване на насилието над жените и домашното насилие, защита на жертвите и наказване на извършителите. Всяка държава има задължението да се справи напълно с този вид насилие във всичките му форми и да предприеме необходимите мерки за превенция, защита и наказателно преследване. В партньорство с ООН Европейският съюз започна инициативата Spotlight - глобална многогодишна инициатива, насочена към изкореняване на всички форми на насилие над жените и момичетата. С безпрецедентна първоначална инвестиция от 500 милиона евро защитаваме и даваме глас на жените и момичетата, които са принудени от своите общества да не говорят, но не искат повече да пазят мълчание. Смята се, че през 2017 г. и 2018 г. ЕС е отпуснал над 62 милиона евро под формата на хуманитарна помощ за предотвратяване и реагиране на сексуалното и основаното на пола насилие в целия свят в рамките на програмите си за закрила и здравеопазване.

На последно място, Европейската комисия ще освети седалището си в Брюксел - сградата "Берлемон", вечерта в понеделник, 25 ноември.

Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, наричана още Истанбулска конвенция, ще бъде обсъждана днес в пленарната зала на Европейския парламент.

Очаква се евродепутатите да призоват държавите членки, които още не са ратифицирали Конвенцията. Това са България, Чехия, Унгария, Литва, Латвия, Словакия и Обединеното кралство.