Европейската сметна палата (ЕСП) представи доклад, в който изследва връзката между изискванията за спазване на върховенството на закона и отпускането на средства от бюджета на ЕС. В доклада са разгледани шест държави - България, Гърция, Италия, Унгария, Полша и Румъния.

Неизпълнените досега ключови етапи на реформите, свързани с принципите на правовата държава, за България, Гърция, Италия и Румъния, не блокират всички плащания от европейския бюджет, но следва да бъдат изпълнени, преди да бъдат извършени плащанията в пълен размер, препоръчва палатата. Пояснява се, че нашата страна и Румъния бяха под наблюдението на механизма за сътрудничество и проверка до закриването му миналата година. Допълва се, че наблюдението сега продължава по общия европейски механизъм за върховенството на закона, както и че България и Румъния са се обвързали с условия за получаване на европейски средства по Плана за възстановяване и устойчивост, които се очаква да бъдат изпълнени в следващите две години.

При България и Румъния постигането на ключови етапи, свързани с предотвратяването и разкриването на измами и корупция, не е обвързано с предварителното отпускане на бюджетни средства, отчита палатата. ЕСП заявява, че не може да прецени дали този подход е обоснован.

В отговор Европейската комисия е посочила, че прекратеният механизъм за сътрудничество и проверка "не е нито бюджетен инструмент, нито средство за защита на финансовите интереси на ЕС". Механизмът целеше да помогне на Румъния и България при изпълнението на показатели, определени при присъединяването им към ЕС и никога не е бил част от правилата за върховенството на закона или цикъла на върховенството на закона. Прекратяването на този инструмент беше в съответствие с неговата правна уредба и процедурни изисквания, допълва ЕК.

Няма връзка между механизма и европейските правила за обвързване на състоянието на законността с осигуряването на средства от европейския бюджет. Комисията не споделя оценката на ЕСП, че са налице незавършени реформи по механизма, които е трябвало да бъдат включени в "нови инструменти". Реформите в Румъния и България продължиха и всички нови инструменти вече бяха в сила при закриването на механизма за сътрудничество и проверка, пояснява комисията.

При извършването на оценка по правилата за отпускане на бюджетни средства ЕК не установи за нито една от двете страни нарушения на принципите на правовата държава, които биха засегнали или има сериозна опасност да засегнат бюджета по достатъчно пряк начин, заявява комисията.