Oт началото на годината "Топлофикация София" е погасила над половин милиард просрочени задължения към "Булгаргаз". Топлофикационното дружество е изготвило три прогнозни сценария за месечните плащания към газовия доставчик до края на регулаторния период - 30 юни 2023 г., съобщиха от КЕВР.

От 1 януари до 28 септември 2022 г. "Топлофикация София е погасила просрочени задължения към "Булгаргаз" в общ размер над 543 млн. лв. Към 31 август общият размер на текущите задължения на "Топлофикация София" към "Булгаргаз" възлиза на стойност над 349 млн. лв.

Топлофикационното дружество е изготвила и три прогнозни сценария за месечните плащания и динамиката на дълга към "Булгаргаз" до края на регулаторния период - юни 2023 г.

Съгласно изготвения Сценарий 1 (без получаване на компенсации за природен газ) и при описаните допускания, "Топлофикация София" прогнозира продължаващо нарастване на дълга към "Булгаргаз", като в края на регулаторния период - 30.06.2023 г. той би достигнал прогнозен размер от близо 933 млв. лв.

Вторият сценарий е изготвен на база на допускането за компенсация от 50% от разликата между прогнозната цена на природния газ и утвърдената за месеца. Ако бъде приложена схемата за компенсация, действала през периода декември 2021 г. - май 2022 г. за получаване на 50% от разликата между прогнозните тримесечни цени на природния газ в ценовото решение на КЕВР от 1.07.2022 г. и реалните постигнати цени, дългът на "Топлофикация София" към обществения доставчик в края на регулаторния период би достигнал прогнозен размер от близо 511 млн. лв.

Третият сценарий е базиран на 100% компенсация от разликата между прогнозната цена на природния газ и утвърдената за месеца. При прилагане на схема за компенсация в този размер "Топлофикация София" ще бъде в състояние да изплаща текущите фактури за природен газ, както и да погасява натрупания към момента дълг, като в края на регулаторния период задълженията биха намалели до близо 90 мл.лв.

Според "Топлофикация София" третият сценарий, предвиждащ пълно възстановяване на разходите за природен газ, е най-рационалното решение за запазване конкурентността на услугата и прекратяването на декапитализацията и дълговата спирала на дружеството.

По отношение на предприетите действия за подобряване на финансовото си състояние "Топлофикация София" счита, че съществено влияние оказват регулаторната среда, рекордните ценови нива на природния газ и на квотите за въглеродни емисии. Посочва се, че закупуването на газ и на емисии на годишна база заема близо 83,4% в структурата на разходите (73,1% за гориво и 10,3% за квоти). С разходите за лихви и неустойки към БЕХ и Булгаргаз, разходи за персонал и за вноски към ФСЕС делът на общите разходи, върху които дружествотго не може да влияе, достига 94%.

С цел дългосрочно финансово стабилизиране на дружеството "Топлофикация София" реализира план за обновление и модернизация на съоръженията и инсталациите, насочен към повишаване на ефективността на производството. Предвижда се и подобряване на съотношението между произвежданата електрическа и топлинна енергия, което да доведе до увеличаване на приходите от продажба на електрическа енергия.

С подписано на 26.05.2021 г . Споразумение между Столична община и Агенцията за търговия и развитие на САЩ е предоставено безвъзмездно финансиране от близо 920 хил. щатски долара за изготвяне на План за оздравяване, модернизация и рекапитализация на "Топлофикация София".

Предвижда 20% от постъпленията по ежемесечните премии от Фонда за настоящия регулаторен период да бъдат превеждани на БЕХ ЕАД. По този начин ще бъдат погасени задължения за 126 млн. лв.

С друго подписано споразумение с БЕХ "Топлофикация София" се задължава до 31.03.2029 г. да изплати неуредени задължения към Холдинга в размер на 333,5 млн. лв., произтичащи от Договори за цесия между "Булгаргаз" и БЕХ. Така "Топлофикация София" ще намали с 12,9 млн. лв. годишните си разходи за лихви по дълга към Холдинга.

С подписаното на 14.09.2022 г. трето тристранно споразумение между "Топлофикация София", БЕХ и Булгаргаз се предвижда 80% от постъпленията на дружеството по дължимите ежемесечни премии от ФСЕС за регулаторния период 1.07.2022 г. -30.06.2023 г. да бъдат директно превеждани на газовия доставчик за погасяване на текущите задължения. Общият прогнозен размер на задълженията, които ще бъдат погасени, възлиза на 506 млн. лв.