"Топлофикация София" ЕАД вече е възстановила 24 милиона лева на своите потребители от ретроактивното намаление на цената на топлинната енергия.

Към 17 август 2020 г. чрез прихващане на сметките за м. юни са върнати над 10 млн. лв., а със сметките за м. юли и годишните изравнителни сметки - още 13,8 млн. лв. Остават за възстановяване още 12 798 316 млн. лв., с които ще бъдат прихванати бъдещи сметки на потребителите, съобщават от "Топлофикация София".

Топлинните счетоводители предадоха изравнителните сметки за парно и топла вода. На тази база "Топлофикация София" ЕАД изготви Общите фактури за потребената топлинна енергия за периода 1 май 2019 г. - 30 април 2020 г. и те са достъпни на Интернет страницата на дружеството и в Центровете за обслужване на клиенти.

Предвид ретроактивното намаление на цената на топлинната енергия за периода 1 юли 2019 г. - 31 март 2020 г. и с оглед предоставяне на цялостна информация на потребителите за изчислението на сметките в съобщенията към общите фактури на потребителите са посочени ценовите периоди и съответната цена на топлинната енергия без ДДС, фактурираните количества топлинна енергия по старата цена и изравнение на потреблението по новата, по-ниска цена. Така клиентите ще могат да видят какво е общото им реално потребление за периода 1 май 2019 г. - 30 април 2020 г.

С цел прозрачност и коректност към клиентите, дружеството предоставя подробна информация на втора страница в съобщението към общата фактура.

Там всеки потребител може да направи проверка на изчисленията, като види сумата за реално консумираната топлинна енергия за посочения период и колко е платил по фактурите за същия период, каква е общата сума за възстановяване чрез прихващане във връзка с ретроактивното намаляване на цената на топлинната енергия, колко от тази сума вече е прихваната през м. юни и по общата фактура, ако има доплащане. На отделен ред е посочено колко остава за рихващане от бъдещи сметки.

Тази сума, съгласно нормативната уредба, не може да бъде изплащана на потребителя, а остава за погасяване на следващите месечни сметки до нейното изчерпване. Клиентите, които имат да доплащат от изравнителната сметка, могат да видят на последния ред информация за окончателната сума за плащане след извършеното прихващане.

Част от топлинните счетоводители са изготвили изравнителните сметки само с новата, ретроактивна цена на топлинната енергия, без да отчетат сумите за възстановяване чрез прихващане от бъдещи сметки, като по този начин се стига до разминаване в сумите за връщане от изравнение.