Проверка на енергийния регулатор в "Топлофикация - София" е показала, че няма нарушения, свързани с по-високите сметки за парно през март и април.

Общо 147 жалби и сигнали са подали потребителите на парно в Комисията за енергийно и водно регулиране през изминалия отоплителен сезон. 73 от тях са жалбите срещу столичната топлофикация, което е 49,6 на сто от общия брой на постъпилите жалби срещу дружествата.

Във връзка със сигнали, постъпили от клиенти на "Топлофикация София" ЕАД за високи сметки за топлинна енергия за март 2018 г., КЕВР е извършила проверка по документи. Установено е, че за периода 17.04.2018 - 26.04.2018 г. в дружеството са постъпили 26 писмени жалби, дружеството е отговорило по телефона на 755 въпроса за дяловото разпределение на топлинната енергия и на 552 запитвания за дължими суми за март 2018 г. При проверките по писмените жалби не са констатирани грешки в прилагането на Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради - етажна собственост, която е приложение към Наредба номер 16-334 от 2007 г. за топлоснабдяването, издадена от министъра на енергетиката.

Основната причина за многобройните възражения на клиенти на "Топлофикация София" ЕАД срещу фактурираната им топлинна енергия за март 2018 г. е фактът, че само 6 процента от битовите клиенти в София са заявили реален месечен отчет и получават фактури за реално потребената от тях топлинна енергия. Останалите 94 процента клиенти на дружеството получават месечни фактури, базирани на прогнозно потребление за съответния имот, съгласно Методика за дялово разпределение на топлинната енергия, по която Комисията няма правомощия да се произнесе. След отчет на средствата за дялово разпределение и изготвяне на изравнителните сметки, тези клиенти ще получат информация за реалното си потребление през отоплителния сезон 2017-2018 и действителните задължения към "Топлофикация София" ЕАД.

Анализът на КЕВР на отоплителния сезон показва тенденция към намаляване на жалбите по отношение на всички дружества, с изключение на "Топлофикация Перник" АД, където Комисията извърши извънредна проверка. При нея беше установено, че дружеството е било в обективна невъзможност да подава топлинна енергия с изискуемите параметри в резултат на пожар, възникнал на 19.02.2018 г. на площадката на централата, при който са сериозно засегнати основни производствени съоръжения.