Операторът на Градската пречиствателна станция за отпадъчни води в Разград - "Водоснабдяване Дунав" ЕООД, е започнал вчера извънреден ремонт на нейните съоръжения, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Русе. 

Преди месец екоексперти установиха техническа неизправност на съоръжението вторичен утаител на пречиствателна станция. 

Дружеството е информирало компетентните органи - Басейнова дирекция "Дунавски район", РИОСВ - Русе, както и Областната дирекция на МВР в Разград за започналия неотложен ремонт на вторичния утаител.

Към настоящия момент е премахната пломбата на байпасното савачно устройство. До приключване на ремонтите дейности, във водоприемника - река Бели Лом, ще се заустват частично пречистени отпадъчни води.

Екоинспекцията в Русе ще извърши контрол на работата на пречиствателната станция след като ремонтът приключи и бъде възстановен нормалният технологичен режим на работа.