Райски газ, слънчеви панели на покривите, облекчения при преминаване към хоризонтално топлоподаване, пари за заплати в НЗОК, ратификации на поразумения с ЕИБ и ЕБВР - това са някои от решенията на депутатите в последния ден на 47-ото Народно събрание. 

Забраната на райския газ

По предложение на омбудсмана Диана Ковачева парламентът забрани продажбата на диазотен оксид (райски газ) на непълнолетни и употребата му в закрити обществени места (изключение се прави за медицината и за хранително-вкусовата промишленост). Измененията в Закона за здравето, внесени от депутати от ГЕРБ-СДС, бяха приети единодушно на първо и второ четене в едно пленарно заседание.

Промените предвиждат забрана за продажбата на диазотен оксид и пълнители с него, включително и онлайн, на лица под 18-годишна възраст, на територията на детски градини, училища, общежития за ученици, лечебни заведения, на спортни прояви и обществени мероприятия, организирани за деца и ученици, както и в закрити обществени места. На тези места се забранява и употребата на т.нар. райски газ. Въвежда се и административнонаказателна разпоредба при нарушение на забраната за продажба - глоба за физическите лица от 800 до 1500 лв., а при повторно извършване на същото нарушение - от 1500 до 3000 лв. 

Производство на енергия от дома за собствени нужди

На първо четене минаха два законопроекта за промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ). 

Законопроект, предложен от Владислав Панев (ДБ) и група народни представители, предвижда облекчаване на режима за изграждане, дооборудване или подмяна на инсталации за производство на електрическа, топлинна или на енергия за охлаждане от възобновяеми източници само за собствено потребление, ако общата им инсталирана мощност не надхвърля 10,8 kw.

Предвижда се и облекчаване на режима за изграждане и реконструкция от вертикално в хоризонтално разпределение на вътрешни сградни инсталации за отопление и битово горещо водоснабдяване в съществуващи сгради.

Измененията, предложени от Снежанка Троянска (ИТН) и група народни представители, са свързани с намаляване на административната тежест, освобождаване на главните архитекти от несвойствени функции и въвеждане на по-високи отговорности на проектантите и на лицата, извършващи оценка за съответствие на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите и упражняващи строителен надзор.

Със законопроекта се предвиждат и разпоредби, даващи възможност на органите на ДНСК да упражняват по-ефективен контрол върху дейността на общинските администрации в областта на строителния контрол за строежите от четвърта, пета и шеста категории, в това число и чрез налагане на санкции за неизпълнение в срок на дадени от органите на ДНСК указания. С предложените промени се уреждат и последиците от решения на Конституционния съд, с които се обявяват за противоконституционни разпоредби от закона.

НЗОК с по-високи заплати

Парламентът прие на две четения в един пленарен ден Законопроект за допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2022 г., внесен от Десислава Атанасова и група народни представители от ПГ на ГЕРБ-СДС. С него се предоставят 6 100 000 лв. за разходи за персонал на Касата, които вече са гласувани в актуализацията на бюджета за тази година. Целта е да се разпише конкретен текст, за да се разпределят тези средства, посочват вносителите.

Допълнителните малко над 6 млн. лева ще са за разходи за персонал, включително и за допълнителни 100 щатни бройки за системата на НЗОК. Причината е, че от 1 юли т.г. към Касата минават дейностите по администриране на процесите, свързани с договаряне, отпускане, заплащане, предоставяне и контрол на помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания.

Ратификация на две споразумения - с ЕИБ и ЕБВР 

Парламентът прие Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно подкрепа за проекти на ЕС между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), внесен от Министерския съвет.

Целта е да се осигури основата за сътрудничество с ЕИБ по европейските фондове за програмен период 2021-2027 г. Съгласно документа, подкрепата за проекти ще бъде осъществявана от ЕИБ въз основа на индивидуални споразумения, които ще бъдат подписани с бенефициенти и/или управляващи органи/органи по Европейските фондове.

Потенциалните сфери, в които ЕИБ ще осигурява техническа помощ, са подкрепа за изпълнение на проекти, развитие на институционален капацитет, подкрепа за разработване на секторни стратегически документи.

Парламентът ратифицира и Рамковото споразумение за партньорство и подкрепа между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР).

Ратифицирането на споразумението осигурява основата за сътрудничество с МБВР по европейските фондове, включително Плана за възстановяване и устойчивост, за програмен период 2021-2027 г.