Парламентът прие на първо четене промени в Закона за убежището и бежанците с 90 гласа "за", 0 "против" и 6 "въздържал се".

С измененията, внесени от Министерския съвет, се отстраняват пропуските в националната система за предоставяне на международна закрила по препоръка на Европейската комисия чрез прецизиране на разпоредбите в съответствие с европейското законодателство.

Най-същественото изменение е свързано с представителството на непридружените малолетни и непълнолетни чужденци, поискали международна закрила в България. Предвижда се те да се представляват от адвокати от регистъра на Националното бюро за правна помощ, а не от общините.

Със законопроекта се спестява една допълнителна процедура за назначаване на процесуален представител на тези деца в самото административно производство. Адвокатът ще изпълнява едновременно ролята на процесуален представител и на представител на непридружените лица.

Прецизирани са разпоредбите, свързани със съдебното обжалване и прилагането на т.нар. Дъблински регламент. Изпълнява се и изискването за информираност относно правата и задължения на търсещите и получилите международна закрила в Република България.

Преди това парламентът прие на второ четене промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност. С измененията се разписва ред за изготвяне и одобрение на оценителския доклад, с който се определя размерът на дължимите обезщетения на собствениците на животни, унищожени при прилагане на мерки за ограничаване и ликвидиране на заразни болести, когато оценката е възложена на независим оценител.

След проведените гласувания, депутатите прекратиха заседанието си, поради изчерпване на дневния ред за днес.