"Продължаваме промяната-Демократична България"(ПП-ДБ) внесоха в парламента проект на решение за приемане на Правила за дейността на Номинационната комисия и провеждане на процедура по номиниране, разглеждане на кандидатури и избор на членове на Комисия за противодействие на корупцията, сочи справка на страницата на Народното събрание, цитирана от БТА.

По-рано на брифинг в НС съпредседателят на "Демократична България" Христо Иванов обяви, че правилата за избор на членове на антикорупционния орган ще бъдат внесени днес в парламента.

Предвижда се Номинационната комисия да е от пет независими членове - по един от състава и предложен от Върховния касационен съд, Висшия адвокатски съвет, Министерството на правосъдието, Омбудсмана на Република България и Сметната палата.

Всеки от членовете ѝ трябва да отговаря на изискванията на Закона за противодействие на корупцията - да е дееспособен български гражданин, който няма друго гражданство; да не е осъждан за престъпление, независимо от реабилитацията, и не е освобождаван от наказателна отговорност за умишлено престъпление; да не е лишен от правото да заема определена публична длъжност или да упражнява определена професия или дейност; да няма просрочени публични задължения над минималната работна заплата; да не е бил член на ръководен или контролен орган на политическа партия в последните пет години. Сред изискванията е също през последните 5 години да не е бил народен представител или член на Европейския парламент, избран от Република България, нито член на Министерския съвет и да не е заемал длъжност в политическия кабинет на орган на изпълнителната власт.

Комисията за превенция и противодействие на корупцията към НС изпраща до петте институции покана да определят представител за член на Номинационната комисия в срок до 15 дни от получаване на поканата, предвижда проектът. В 7-дневен срок от представянето на предложенията, Комисията за превенция и противодействие на корупцията проверява дали предложените кандидати отговорят на законовите изисквания и с решение определя и обявява на интернет страницата на Народното събрание състава на Номинационната комисия, като свиква същата на първо заседание в срок не по-късно от 7 дни от датата на решението.

Номинационната комисия заседава в сградата на парламента и се подпомага административно от сътрудниците на Комисията за превенция и противодействие на корупцията, е записано в проекта. На първото си заседание тя избира председател и заместник-председател. Членовете на Номинационната комисия участват лично в работата ѝ, включително дистанционно чрез видеоконферентна връзка, без да делегират правомощията си на други лица, в т.ч. на други членове на комисията.

На първото си заседание, Номинационната комисия изготвя програма и график за работата си, които включват запознаване с представените документи на кандидатите за членове на Комисията за противодействие на корупцията; проверка на професионалните и нравствените качества на всеки един от тях; събирането на допълнителна информация за кандидатите, при необходимост; изискване на допълнителни документи от кандидатите, предвижда още проектът.

Комисията извършва подбор по допустимост на кандидатите, като допуска до изслушване тези от тях, които отговарят на законовите изисквания за заемане на длъжността. В срок до 30 дни от заседанието по допустимост, Номинационната комисия провежда публично изслушване на допуснатите кандидати и внася пред Комисията за превенция и противодействие на корупцията на Народното събрание подробен и мотивиран доклад, който съдържа становище за представянето на кандидатите, както и препоръчително оценяване на база заключение за изпълнение на законовите изисквания за заемане на длъжността; нравствените и професионалните качества на кандидатите и тяхната квалификация и опит и др.

От ПП-ДБ предлагат мотивирани предложения за кандидати за членове на антикорупционния орган да се правят от народни представители или от юридически лица с нестопанска цел в обществена полза.

НС избира членове на Комисия за противодействие на корупцията с мнозинство две трети от всички народни представители. Когато трима от кандидатите не получат необходимите две трети от гласовете, се провежда повторно гласуване по същия ред. Ако и тогава трима от кандидатите не получат необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор. В срок до З месеца преди изтичане мандата на Комисията за противодействие на корупцията, Комисията за превенция и противодействие на корупцията отправя публична покана за внасяне на предложения за кандидати за следващи членове на антикорупционния орган, е записано още в проекта.