Правителството реши да бъде създаден обединен Регистър за академично признаване на висше образование, съобщиха от Министерството на образованието и науката (МОН).

В момента Националният център за информация и документация (НАЦИД) поддържа три регистъра: на издадените удостоверения за академично признаване; на обезсилените удостоверения за академично признаване; на отказите за академично признаване. Целта им е да предоставят информация за процедурите за признаване на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища. Проверката на едно лице във всеки един от тези регистри създава ненужна административна тежест, както и риск от пропуски. С изграждането на единен регистър се допълват и изменят действащи разпоредби, като се отстраняват някои несъответствия с нормативната уредба в областта на електронното управление.

Част от данните ще бъдат публични, но достъпът до удостоверенията за признаване на висше образование ще е индивидуален. Предвижда се такъв да имат и конкретни държавни органи или други лица, които по силата на нормативен акт могат да изискват предоставянето на удостоверения, свързани с академичното признаване.

Промените ще улеснят български граждани, чужди граждани и чужденци с предоставена международна закрила. Новите разпоредби ще бъдат от ползва и на държавни органи, потенциални работодатели, висши училища, които имат право да получат достоверна информация за съответствието на чуждестранна диплома с изискванията на нормативната уредба на Република България. Създаването на обединен Регистър ще окаже благоприятно въздействие по отношение подготовката на бъдещи доказано квалифицирани от висшите училища в чужбина, участници в пазара на труда, отбелязват от МОН.

Обединеният Регистър за академично признаване на висше образование в чужбина ще влезе в сила през месец юни. Това съобщи миналия месец главният секретар на Националния център за информация и документация (НАЦИД) към МОН Вержиния Цанкова.

"В момента облекчаваме работодателите. Вместо да влизат в три отделни регистъра, ще има един обединен регистър, в който те спокойно ще могат проверяват дали едно лице е с призната диплома от чужбина. Това означава, че е акредитирано висшето училище в чужбина, дипломата е автентична и той може да работи по специалността, по която сме признали", обясни тогава тя.

Цанкова каза, че в последните години се е увеличила работата на НАЦИД относно признаването на дипломи от чужбина.

"Това означава, че граждани, които са завършили в чужбина, се завръщат за да работят на територията на България, което е много хубаво. И е много важно всеки работодател -държавни институции, банки, български или чуждестранни фирми, когато приемат на работа лица, завършили в чужбина, да знаят те по каква специалност могат да работят при тях", обясни тя.