Конституционният съд (КС) допусна частично за разглеждане по същество искането на 73 народни представители от 48-ото Народно събрание за установяване на противоконституционност на 11 разпоредби от Изборния кодекс, с които беше върната хартиената бюлетина, а машинното гласуване на практика беше обезмислено.

Със същото определение КС отклони искането на депутатите по отношение чл. 212, ал. 5, изречение второ от Изборния кодекс в частта "Машинно гласуване не се произвежда в избирателни секции извън страната, за образуването на които са подадени по-малко от 300 заявления по чл. 16, ал. 1 или в които на последните избори са гласували по-малко от 300 избиратели" и прекратява производството в тази му част, съобщиха от съда.

Заседанието на Конституционния съд е проведено на 14 март, на него са присъствали девет съдии и определението е прието единодушно. Докладчик по делото е съдия Мариана Карагьозова-Финкова.

Съдът ще разгледа искането на народните представители по отношение на следните разпоредби от Изборния кодекс:

  • чл. 206, ал. 1 в частта "може по свой избор да" и "с хартиена бюлетина или";
  • чл. 206, ал. 3;
  • чл. 212, ал. 4;
  • чл. 212, ал. 5 в частта "както и в случаите, в които няма лице, на което Централната избирателна комисия е възложила дейности по техническото осигуряване и поддръжка на техническото устройство за гласуване, владеещо български език, което да инсталира и поддържа техническите устройства за машинно гласуване.";
  • чл. 213б, ал. 1 в частта "получили над четири на сто от действителните гласове на последните проведени парламентарни избори'';
  • чл. 213в;
  • чл. 268, ал. 4 и ал. 5;
  • чл. 271 в частта "като преброява бюлетините от машинното гласуване";
  • чл. 430 в частта "като преброява бюлетините от машинното гласуване"
  • § 54 ЗИДИК (обн. ДВ, бр. 104 от 30.12.2022 г.).

С решението на КС става ясно, след вота на 2 април ще стане дали противоречат на Конституцията промените в Изборния кодекс