Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев подписа решението за избор на изпълнител за извършване на полети с вертолети за нуждите на спешната медицинска помощ по въздуха (HEMS), съобщиха от пресцентъра на министерството.

Процедурата бе открита на 27 март т.г. До изтичането на крайния срок на 4 май, оферти подадоха италианската компания ALIDAUNIA S.R.L. и испанската компания AVINCIS AVIATION ESPANA, SAU.

"Щастлив съм, че две от най-реномираните европейски дружества в областта на спешната медицинска помощ по въздуха взеха участие в процедурата. Надявам се, че до средата на юли България вече ще разполага с вертолети и екипажи за нуждите на своите граждани. Човешкият живот и здраве е абсолютен приоритет за нас, затова това е поредният поет и изпълнен ангажимент от страна на служебното правителство", посочи вицепремиерът Христо Алексиев.

Полетите предстои да се изпълняват от две оперативни бази за HEMS на територията на България, осигурени от държавата, с хеликоптери и персонал за всяка база.

Поръчката е за период от две години с възможност за удължаване за още една.

След разглеждане и оценка на ценовите предложения съгласно предварително определения критерий "оптимално съотношение между качество и цена", съобразно предложените параметри за изпълнение на обществената поръчка, на първо място е класирана ALIDAUNIA S.R.L.

Повече информация за обществената поръчка можете да бъде открита на Електронния портал за обществени поръчки.

Хронология на процедурата:

На 22 февруари 2023 г. Министерският съвет прие постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавния авиационен оператор (ДАО). С промените беше възложено на ДАО да извършва услуга от общ икономически интерес - полети за осигуряване на въздушен транспорт за нуждите на спешната медицинска помощ.

На 27 март 2023 г. Министерството на транспорта и съобщенията откри процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за извършване на полети за нуждите на спешна медицинска помощ по въздух, за целите на осигуряване на услуга от общ икономически интерес от Държавния авиационен оператор в съответствие с възложените му функции за осигуряване на въздушен транспорт с вертолети за нуждите на спешната медицинска помощ, организирана от държавата. Прогнозната стойност на поръчката е 28 339 977 лева без ДДС.

Изискванията към авиационния оператор са да има право да изпълнява полети с вертолет за спешна медицинска помощ по въздух (HEMS), при условията и по реда на Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията от 5 октомври 2012 година за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (Регламент 965/2012).

На 16 май 2023 г. бе публикуван за обществено обсъждане проект на Наредба № 20 за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата. Промените в проекта са свързани с въвеждането на облекчени изисквания за регистрацията на болничните вертолетни летища (БВЛ), които ще се използват за операции за спешна медицинска помощ по въздух.

Изпълнени са огледи и оценка на възможните места за изграждане на болнични вертолетни летища в София, Варна, Бургас, Русе, Ямбол, Плевен, Монтана и други градове, като е извършено геодезическо измерване и аеронавигационно проучване.

В ДАО е разработен план за наемане на допълнителен летателен и инженерно-технически състав, който ще изпълнява дейностите по спешна медицинска помощ по въздух и провеждането на необходимите обучения. Оперативният център е окомплектован и има готовност за осигуряване на полетите.