Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество е установила конфликт на интереси на зам.-председателя на Общинския съвет в Перник Десислав Аспарухов, съобщи БНР.

На проведена в Перник на 23 юни т.г. сесия Аспарухов е гласувал решение, с което се променя предназначението на земеделски земи в терени за добив на полезни изкопаеми. По време на гласуването той обаче е бил единственият зам.-управител във дружество за добив на въглища, което имало интерес от промяната на предназначението на поземлените имоти, като в периода от февруари до юли на настоящата година заплатата му в предприятието е била увеличавана неколкократно.

Заради установения конфликт на интереси комисията налага на зам.-председателя на Общинския съвет глоба в размер на 5000 лв. и отнемане в полза на община Перник на сумата от 108.25 лв., представляваща нетно дневно възнаграждение за 23 юни, получено от деянието, породило конфликт на интереси.

Решението подлежи на оспорване пред Административен съд Перник.