Спешно почистване на коритото на Марица в Пловдив предприема община Пловдив. Предвидената сума е 1 250 000 лева без ДДС. Процедурата става възможна след обявено от кмета Здравко Димитров частично бедствено положение заради състоянието на речното корито.

Днес община Пловдив е обявила обществената поръчка по процедурата за договаряне без предварително обявление, което означава пряко възлагане на дейностите.

С комисия, назначена на 15 септември тази година, е установено наличие на компрометирани участъци на съществуващите подпорни стени по двата бряга на река Марица на територията на Пловдив и наличие на дървета, които не позволяват безпрепятствено провеждане на високи води, което води до намалена проводимост на водите на реката във всичките й участъци на територията на града.

С цел превенция на риска от наводнения в спешен порядък следва да се почисти коритото на Марица от моста до заустването с река Пясъчник.