Държавата въвежда нови правила за придобиване на висше образование по специалността "Право" и на професионалната квалификация "юрист", които да отговарят на съвременните изисквания и европейските стандарти.

Според одобрените от правителството нормативни промени при прием на студенти оценката от матурата по български език и литература е задължителен балообразуващ елемент. Ако дипломата за средно образование е била издадена преди въвеждането на държавните зрелостни изпити и кандидат-студентите нямат оценка от посочената матура, в състезателния им бал ще се взема общият успех от дипломата за средно образование.

Новите правила запазват задочната форма на обучение, като хорариумът от часове се изравнява с този на редовната форма. Въвежда се нова задължителна учебна дисциплина - "Защита на правата на човека".

По време на обучението по специалността "Право" на студентите трябва да бъдат осигурени следните практически учения: формулиране и защитаване на правна теза; анализ на съдебната практика; решаване на казуси; извършване на научно-юридическо проучване, включително на работа с национални и чуждестранни правно-информационни системи; академично писане, участие в дебати, реторика и съдебна реторика; подготовка и провеждане на преговори по юридически казус; подготовка на проекти на юридически документи, включително на нормативни актове, договори, правни съвети, искови молби, отговори на искови молби, жалби, подготовка на пледоарии, административни актове, актове за установяване на административни нарушения, наказателни постановления, съдебни актове и други процесуални документи; професионални отношения с колеги, клиенти и граждани, търсещи юридическа институционална помощ и съдействие; юридическа професионална етика.

Заложена е и допълнителна учебна практика от втори до пети курс, а юридическите факултети ще могат да създават правни клиники за практическо обучение на студентите си по тази специалност.

С нормативните промени се въвеждат единни държавни изпити за студентите по "Право" във всички юридически факултети.

За изработване на актуализираните правила Министерството на правосъдието е взело предвид и резултатите от анкета, в която над 1800 студенти и практикуващи юристи са изразили позицията си за реформата в юридическото образование.