Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев предлага промени в Наредба номер 4 от 20 април 2017 г. за нормиране и заплащане на труда на учителите, които са свързани с осигуряването на предвиденото увеличение на работните заплати на педагогическите специалисти с не по-малко от 17 процента от 1 януари 2020 г., обявиха от просветното министерство.

Промените предвиждат основна заплата за младите учители да бъде не по-малко от 1085 лв. като сега тя е 920 лв. Основна заплата от минимум 1085 лв. през 2020 г. ще получават и работещите в училище - възпитатели, логопеди, психолози, педагогически съветници, корепетитори, хореографи, треньори по видове спорт, рехабилитатори на слуха и говора, и ръководители на направлението ИКТ.

Минималните възнаграждения на старшите учители през 2020 г. ще достигнат 1120 лв., а на главните учители - 1176 лв. Директорите на детски градини и училища ще получават не по-малко от 1334 лв., а заместник-директорите - 1246 лв. За целта в бюджета за следващата година са заложени 360 млн. лв. повече за увеличението на трудовите възнаграждения на учителите.

Предвидени са и 54 млн. лв. за увеличение на индивидуалните работни заплати на непедагогическия персонал.

Увеличението на възнагражденията на педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното образование е предпоставка за привличането и задържането на повече млади учители във всички образователни институции, дори и в тези в най-малките и отдалечени населени места.

Обучението по профила "Предприемачески" е насочено към овладяване на базисни знания и умения, свързани с предприемачеството и кариерното ориентиране, като в учениците се формира предприемаческа култура като част от тяхната обща култура. Обучението е насочено не само към придобиване на знания и теоретична подготовка, но и към придобиването на ценни практически умения, необходими за започването на бизнес. Основната цел в обучението е придобиването на управленска, икономическа и информационна грамотност, и формирането на модели на поведение в областта на предприемачеството.

Във връзка с изучаването на сходни икономически дисциплини, минималната норма преподавателска работа на педагогическите специалисти, преподаващи по профилиращия учебен предмет "Предприемачество" в профила "Предприемачески", е приравнена на нормата преподавателска работа по профилиращия предмет "Технологии", в размер на 700 часа годишно