Учителите в страната участват в обучения за базови умения при използване на информационни технологии и работа в електронна среда. Обученията се осъществяват по проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи", реализиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР) 2014-2020 г.

До момента в обученията са се включили почти десет хиляди педагогически специалисти, а други 10 предстои да подобряват знанията си за работа с електронни образователни платформи и да усъвършенстват на уменията им за преподаване от разстояние в електронна среда.

По-ранни проучвания у нас показа, че близо една трета от преподавателите са изпитвали затруднения при работа с образователни платформи. Затова стремежът на проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" е да подпомогне учителите като им даде възможност да подкрепят по-успешно учениците, обучението им да не прекъсва, както и да насърчават мотивацията и интереса към ученето.

Педагогическите специалисти имат възможност за придобиване на базови умения за преподаване и провеждане на обучения чрез използване на ИКТ и специализирани образователни платформи и образователни ресурси. Обученията се провеждат в малки групи с продължителност от шест академични часа. Технически те са обезпечени с електронни устройства, които по-рано бяха осигурени чрез проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи". Нуждаещите се училища получиха почти 65 хиляди преносими технически устройства за ученици и над 20 хиляди - за педагогически специалисти.

До момента по проекта, който бe създаден като отговор на последиците от пандемията от COVID-19 и си постави за цел да не се допусне прекъсване на процесите на образование и приобщаване в условията на кризи и да противодейства на риска от отпадане, са преминали обучения 9 385 педагогически специалисти.

Други от дейностите по проекта са насочени към провеждане на краткосрочни обучения за придобиване на умения за работа с електронни образователни платформи на ученици, които изпитват затруднения при работа с тях. Дейността обхваща и учениците от първи клас с цел осъществяване на прехода от предучилищно към училищно образование в електронна среда. Също така и образователните медиатори и родителите се обучават за придобиване на базови умения за използване на ИКТ и специализирани образователни платформи и образователни ресурси.

По проекта продължава и предоставянето на допълнително обучение за ученици, които имат затруднения при усвояването на учебното съдържание. Целта е да се предотврати натрупването на образователни дефицити. Учениците от Украйна, записани в българските училища, също имат възможност за допълнително обучение по български език като чужд и по други учебни предмети.

Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" е насочен и към подпомагане на техническото обезпечаване на образователната система и се стреми да гарантира създаването на равни условия за всички ученици придобиване на базови дигитални умения и качествено обучение по всички предмети и от всички етапи на училищното образование.

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" се реализира по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН). Общата му стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца.