Шестокласничка от многодетно семейство получи подкрепа по проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи", благодарение на което продължи успешно своето обучение от разстояние в електронна среда.

Снимка: МОН

Момичето от ОУ "Д-р Петър Берон" в с. Приселци, общ. Аврен, е от семейство в неравностойно положение и е било изложено на риск от отпадане от училище. След като повишава уменията си за самостоятелна работа с електронни устройства и дигиталната си компетентност тя придобива много по-голяма увереност в рамките на учебния процес и дори печели награда в конкурса "Космосът - настояще и бъдеще на човечеството", която ѝ е връчена лично от първият български космонавт Георги Иванов, споделят с нескрита гордост учителите на шестокласничката.

Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи", се създаде като отговор на последиците от пандемията от COVID-19 и си постави за цел да не се допусне прекъсване на процесите на образование и приобщаване в условията на кризи и да противодейства на риска от отпадане. Проектът се стреми и да гарантира създаването на равни условия за всички ученици за придобиване на базови дигитални умения и качествено обучение по всички учебни предмети и от всички етапи на училищното образование. Технически той обезпечи училищата в страната, като бяха осигурени почти 65 хиляди преносими електронни устройства за ученици и над 20 хиляди - за педагогически специалисти.

По проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" се провеждат и краткосрочни обучения за придобиване на умения за работа с електронни образователни платформи на ученици, които изпитват затруднения при работа с тях. Продължава и предоставянето на допълнително обучение за ученици, които имат затруднения при усвояването на учебното съдържание. Целта е да се предотврати натрупването на образователни дефицити.

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" се реализира по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН). Общата му стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца.