Право на наследствена пенсия за военна инвалидност, независимо от възрастта им, ще имат родителите на курсантите и школниците от средните, полувисшите и висшите военни училища, които не са отслужили наборна военна служба и са починали по време на и във връзка с обучението им, след навършване на пълнолетие, но преди изтичане на срока, който се зачита за наборна военна служба. Това реши парламентът с приетите на второ четене промени в Кодекса за социално осигуряване /КСО/.

Размерът на пенсията зависи от този за военна инвалидност /процент от социалната пенсия/ и е равен на пенсията за военна инвалидност на редник или сержант при трайно намалена работоспособност над 90 на сто. Тя ще се отпуска от датата на подаване на заявлението.

Родителите ще получават в пълен размер личната си пенсия и наследствената пенсия за военна инвалидност.

С друг текст в КСО депутатите определиха родителите на военнослужещите, загинали до влизането в сила на този закон при изпълнение на военна служба в операции или мисии извън територията на страната, да имат право на наследствена пенсия за военна инвалидност от датата на подаване на заявлението.

Ако операцията или мисията е с висока степен на риск, при пенсиониране една година действително изслужено време се зачита за три години осигурителен стаж от трета категория, гласува парламентът. Ако операцията или мисията е с ниска степен на риск - за две години осигурителен стаж.

Предвидено е по време на операция или мисия на военнослужещите да се изплаща допълнително възнаграждение за служба в зона на непосредствен риск, съгласно разпоредбите на постановление на Министерския съвет от 2003 г.

Дoсега зaкoнът прeдвиждaшe пeнсия дa пoлучaвa eдинствeнo рoдитeл, чиeтo дeтe e зaгинaлo пo врeмe нa нaбoрнa вoeннa службa, нo нe признaвaшe същoтo прaвo нa рoдитeл нa зaгинaл пo врeмe нa зaдгрaничнa oпeрaция или мисия.

23-ма бългaрски вoeннoслужeщи сa зaгинaли при изпълнeниe нa свoятa службa в мисии зaд грaницa - 13 души в Ирaк и 10 в Кaмбoджa. Рaзмeрът нa срeдствaтa, нeoбхoдими зa изпълнeниeтo нa зaкoнoдaтeлнaтa инициaтивa e 55 589 лв. гoдишнo, при услoвиe, чe всички 23-мa зaгинaли в мисия вoeннoслужeщи сa oфицeри и имaт живи рoдитeли.