По нареждане на началника на Дирекцията за национален строителен контрол арх. Иван Несторов утре началникът на РДНСК -Югоизточен район - Бургас, инж. Милен Ненчев ще извърши проверка на сигнали за извършване на строителна дейност в местността "Алепу", община Созопол, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройство.

Тя има за цел да установи дали се извършва само брегоукрепване или не е спряно строителството на курортен комплекс. От ведомството напомнят, че още след първите сигнали за нарушения в края на януари, началникът на ДНСК арх. Иван Несторов е извършил спешни проверки на терен.

За местността "Алепу" със свое писмо от 24 януари 2017 г. МРРБ е дало предварително съгласие за извършване на геозащитни мерки и дейности (укрепителни и/или отводнителни мероприятия) на регистрирано през 2009 г. активно свлачище.

На по-късен етап от главния архитект на община Созопол е издадено разрешение за строеж 100/10.09.2018 г. за "Курортен комплекс Алепу вилидж", етапно строителство - Първи етап - "Укрепване на свлачище" и Втори етап - три вилни сгради, находящи се в м. "Алепу", землище на Созопол.

Заради установените нарушения и пропуски при издадените разрешения и строителните книжа на строежа, с писмо от 5 февруари 2019 г. на началника на РДНСК -Бургас, са дадени предписания на кмета и на главния архитект на община Созопол издаденото разрешение за строеж да се коригира, с цел разграничаване на етапността на брегоукрепването и строителството на вили.

Предвид постъпилите възражения по съставените констативни актове, на 1 март е издадена заповед, с която е коригиран технико-инвестиционния проект, част "Конструкция", и е регламентирана етапността - 1 етап, включващ брегоукрепване, и втори етап, предвиждащ вилни сгради.

Във връзка с установените нарушения на Закона за устройство на територията са отправени покани за съставяне на актове за установяване на административни нарушения по Закона за административните нарушения и наказания до строителя и лицето, упражняващо строителен надзор на обекта.