Работната група "Превенция на насилието и злоупотребата с деца" към Националния съвет на закрила на детето набеляза нови задачи, свързани с актуализирането на координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция.Това съобщиха от Държавната агенция за закрила на детето.

На срещата присъстваха служители на Държавната агенция за закрила на детето, експерти от различни министерства, агенции, неправителствени организации и други.

Новите задачи са свързани с поддържане на интегрирана база данни за случаи на деца, жертви и извършители на насилие, преглед на наличните системи за поддържане на база данни за деца, жертви на насилие и деца, извършители на насилие. В базата данни ще има събиране и анализиране на информация относно случаите на суицид сред децата и изследване на причините за тях.

Предвижда се модернизиране и обновяване на Националната телефонна линия за деца 116 111 чрез разработване на мобилно приложение с опция за подаване на сигнал. Предстои да бъдат разработени критерии и индикатори за оценка на работата по случаите на насилие над деца. Експертите се договориха да има подобряване на взаимодействието с научната общност с цел извършване на анализ /научни изследвания/ по проблемите на насилието, свързано с деца. Освен това да бъде направено национално проучване на насилието над деца в страната от УНИЦЕФ.

По отношение на контролните действия за гарантиране правото на детето на закрила срещу насилие ще бъдат актуализирани методологиите за извършване на проверките. Към тях се предвижда повишаване информираността на децата и родителите, развитие на програми за позитивно родителство, които ще бъдат осъществяни от общини, читалища, НПО. Развитие на програми за работа с деца в детски градини и училища за повишаване на знанията им за насилието, които ще се правят от Министерството на образованието и науката.

Министерството на здравеопазването трябва да подпомогне патронажните грижи за деца до 3 години, като ефективен механизъм за промоция на психичното здраве на бебето и малкото дете и идентифициране на деца в риск от насилие и неглижиране.

Работната група реши още да се създадат мерки за ефективна превенция на ранните бракове и ранните раждания при децата. С тези дейности пилотно ще се заемат семейно-консултативните центрове в Шумен и Монтана.

В края на срещата беше представена и книга за деца и млади хора - "Никой няма право да те наранява", която е издадена от Фондация "Лумос".