Това става ясно от публикуваните на сайта на Министерството на финансите предложения за промени в Закона за местните данъци и такси.

Занапред Общинският съвет ще определя размера на данък сгради в граници от 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот. Към момента таванът е 2.5 на хиляда.

Предвижда се за недвижимите имоти с данъчна оценка над средната за съответната община размерът на данъка да е завишен с 30 на сто
Според антикризисния план на правителството, одобрен през пролетта, т. нар данък "Лукс"  трябваше да е за имоти на стойност над 300 000 лв. Данъкът не бе въведен тази година, както се предвиждаше, поради юридически пречки (невъзможност да се повишават данъци в средата на годината.)

Предлага се данъкът върху недвижимите имоти да се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 01 март до 30 юни и до 30 ноември на годината, за която е дължим. Досега този данък можеше да се плаща на 4 вноски.

Средната данъчна оценка за недвижим имот за общината се определя на база данните за данъчните оценки на имотите на територията на общината за текущата година, утвърждава се от Общинския съвет и се обявява на интернет страницата на общината до 1 март на текущата година, се казва в мотивите към предложението на МФ.

В закона се добавя нов диапазон за определяне на данъка за леките автомобили с мощност над 149 kW. За коли с мощност над 149 kW налогът ще е от 3,30 лв. до 7,38 лв. за 1 kW над посочените.

Освобождаването от данък върху превозните средства за автомобили собственост на хора с намалена работоспособност вече ще се прилага само, ако имат трайни увреждания със 71 на сто или над 71 на сто или за хора със затруднения в придвижването.
 
Предлага се въвеждането на нов местен данък – туристически данък, с който ще се облагат броя на леглата. Данъчно задължени ще са лицата, предоставящи туристическите услуги. Данъкът ще се определя максимални и минимални граници в зависимост от категорията на местата за подслон и настаняване.
Новия данък заменя туристическата такса.