Борислав Богоев е бил в конфликт на интереси при издаването на решение от 02 октомври 2013 г.

Богоев, който ръководи управление „Застрахователен надзор“ в периода 15.07.2010 г. - 24.01.2014 г., в качеството си на лице, заемало публична длъжност по смисъла на отменения Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интерес (ЗПУКИ), е издал решение в частен интерес на свързана с него застрахователна компания.

Комисията установи и неподаване на декларация във връзка с възникналия конфликт на интереси. В решението на Комисията се уточнява, че в Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интерес (отм.) е предвиден законов механизъм за избягване на конфликт на интереси чрез подаване на декларация по конкретен повод и самоотвод, но Богоев не се е възползвал от тези възможности и не е подал декларация.

Решението на Комисията може да бъде обжалвано пред Административен съд София град.