Комисията за защита на личните данни разпространи официална позиция във връзка със създалото се обществено напрежение по повод продажбата на "Школо" ЕООД на британската компания за образователен софтуер"Джунипър Едюкейшън" (Juniper Education).

В пет точки от КЗЛД информират, че придобиването на българската фирма от чуждата не е проблем по отношение на личните данни, съдържащи се в електронните дневници на над 1700 училища, администрирани от "Школо".

• Промяната в собствеността на капитала на едно търговско дружество със седалище на територията на Република България, учредено и регистрирано по българското законодателство, не засяга ангажиментите му за защита на личните данни, които то обработва в качеството му на администратор и/или обработващ, както преди промяната, така и след нея.

• Промяната в собствеността на капитала на "Школо" ЕООД не води до промяна на неговата правосубектност, което от своя страна не се отразява върху действащите договори с образователните институции, касаещи обработването на лични данни (на практика това е същото дружество, но с променен собственик). Тази промяна не води и до промяна на самия администратор и/или обработващ лични данни, което не променя и страните по споразуменията между "Школо" ЕООД и образователните институции. Прехвърлянето на собствеността на капитала на дружеството не налага уведомяване на контрагентите му по повод обработваните от него лични данни, включително относно съдържанието на споразуменията и другите изисквания по чл. 28 от Регламент (ЕС) 2016/679.

• Законодателството за защита на личните данни не изисква разрешение за промяна на собствеността на капитала на дружеството (администратор/обработващ лични данни) нито от КЗЛД, нито от неговите контрагенти - в случая, образователни институции.

• Във връзка с опасенията за предоставяне на лични данни във Великобритания, следва да се има предвид, че по силата на действащото Решение на Европейската комисия от 28.6.2021 година съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно адекватното ниво на защита на личните данни от страна на Обединеното кралство се осигурява режим на свободно движение на лични данни от ЕС към Великобритания, при който обаче се спазват всички изисквания на Регламент (ЕС) 2016/679.

• Настъпилите промени не следва да стават повод за разпространение на фалшиви новини, създаване на напрежение сред големи групи в обществото, включително извличането на различни ползи от недобросъвестни лица, целящи допълнително въвеждане в заблуда и погрешно насочване на общественото мнение.

Независимо от горното, КЗЛД стартира проверка по случая, за резултатите от която ще предостави допълнителна информация, уточняват от комисията.

Вчера Министерството на образованието и науката (МОН) сезира Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС) и Комисията за защита на личните данни за придобиването на "Школо" от чужда компания. МОН към момента няма договорни отношения с "Школо", но много от българските училища са техен клиент. С цел защита на тези образователни институции министерството ще предприеме всички действия за разясняване на случая, посочиха от ведомството в съобщение, изпратено до медиите.