Комитетът на постоянните представители (Корепер) одобри днес предварителното споразумение по Пакета мобилност, свързан с условията на труд на водачите, специалните правила за командироването на водачи в международния транспорт, достъпа до пазара на автомобилни превози на товари и по-доброто правоприлагане.

Според Съвета новите правила целят постигането на баланс между подобрените условия на труд за водачите и свободата на превозвачите да предоставят трансгранични услуги и наред с това ще допринесат за пътната безопасност, предава БНТ. Освен това те ще осигурят на сектора яснота и ще сложат край на неравномерното прилагане на тези правила между държавите членки.

На 11 декември беше постигнато предварително споразумение между председателството на Съвета и Европейския парламент. Според министъра на транспорта на Финландия Тимо Харака одобрените правила са "ясни, справедливи и приложими".

Правилата относно максималното работно време и минималните периоди на почивка на водачите остават непроменени. Същевременно в организацията на работните графици на водачите в международния товарен транспорт ще бъде въведена известна степен на гъвкавост, за да могат да прекарват повече време у дома. Освен това шофьорите ще могат да се връщат у дома на всеки три или четири седмици в зависимост от работния си график.

Новите правила потвърждават, че нормалната седмична почивка (най-малко 45 часа) трябва да се прекарва извън превозното средство. Ако тази почивка се ползва извън дома, настаняването трябва да бъде платено от работодателя.

Въпреки че нормалната седмична почивка не може да бъде ползвана в зона за паркиране, ЕС ще насърчава изграждането и използването на безопасни и сигурни зони за паркиране. Комисията ще разработи стандарти и процедура за сертифициране на такива зони за паркиране чрез вторично законодателство. Освен това ще създаде уебсайт, който да улесни намирането на тези зони.

Що се отнася до правилата за транспортните операции, извършвани в рамките на национален пазар извън собствената държава на автомобилния превозвач ("каботаж"), сегашната система, която допуска максимум 3 операции за 7 дни, ще остане непроменена.

За да се предотврати системният каботаж, ще бъде въведен "срок на прекъсване" от 4 дни, преди да могат да се извършват по-нататъшни каботажни превози в същата страна със същото превозно средство.

Държавите членки могат да прилагат същите тези правила по отношение на отсечките с автомобилен транспорт при операции по комбиниран транспорт на своята територия.

Правилата относно командироването на водачи поясняват как професионалните водачи в транспорта на стоки или пътници ще се ползват от принципа "еднакво заплащане за една и съща работа на едно и също място".

Общото правило ще бъде, че ако дадена операция е организирана така, че връзката между работата на водача и държавата на установяване остава непроменена, водачът ще бъде изключен от правилата за командироването. Това означава, че двустранните транспортни операции са изрично изключени. По време на пътуването до държавата на местоназначение и обратно е позволено едно допълнително натоварване и/или разтоварване на стоки и в двете посоки, без това да попада в обхвата на режима на командироване, или нито едно на отиване и най-много две на връщане. Транзитното преминаване също е изключено.

Пълният режим на командироване ще се прилага за всички други видове операции, в т.ч. каботажните, от първия ден на операцията. Подобни правила ще се прилагат и за превоза на пътници с едно допълнително спиране по време на двустранни операции.

Правилата за командироване ще създадат и единен стандарт за контрол въз основа на инструмент за комуникация, разработен от Комисията, където транспортният оператор ще може да изпраща пряко декларациите си за командироване.

За да се гарантират равнопоставени условия на конкуренция между превозвачите, използващи различни превозни средства, правилата относно достъпа до европейския пазар на автомобилни превози на товари, както и правилата за шофиране и почивка, ще бъдат разширени, за да се включат и микробусите, използвани в международния транспорт (леки търговски превозни средства с тегло над 2,5 тона), с преходен период от 21 месеца за надзора на пазара и до средата на 2026 г. за правилата за тахографите и времето за почивка.

За да се противодейства на явлението "дружества — пощенски кутии", реформата засилва връзката между мястото на установяване на превозвача и неговите дейности. С цел да се гарантира, че такава връзка наистина съществува, камионите в международния транспорт ще трябва да се връщат в оперативния център на дружеството най-малко веднъж на всеки осем седмици. Целта на този 8-седмичен период е да се позволи на водачите да се връщат у дома заедно с превозното средство в края на своя втори 4-седмичен работен цикъл.

Един от ключовите елементи за подобряване на правоприлагането е да има надежден начин за регистриране на информацията за това кога и къде камионът е пресякъл граница и за определяне местоположението на дейностите по товарене и разтоварване.

Втората версия интелигентен тахограф ще прави всичко това автоматично. Той ще бъде въведен на три различни етапа за превозните средства, извършващи международни превози. Новите камиони ще трябва да бъдат оборудвани с това устройство през 2023 г.; превозните средства с аналогов или цифров тахограф ще трябва да бъдат преоборудвани до края на 2024 г.; а оборудваните с първата версия интелигентен тахограф през 2025 г.

За да се подобри трансграничното наблюдение на спазването, текстът осъвременява и правилата за обмен на информация и административно сътрудничество между държавите членки.

Правилата в предложенията относно командироването и достъпа до пазара (включително правилото за връщане на камиони) ще започнат да се прилагат 18 месеца след влизането в сила на правните актове. Правилата в предложението за часовете на шофиране (включително връщането на водачите) ще започнат да се прилагат 20 дни след публикуването, с изключение на специалните срокове за тахографите.

Предложенията са част от първия пакет за мобилността, представен от Комисията през юни 2017 г. Одобреният текст ще претърпи окончателна правна и езикова редакция. След това той трябва да бъде официално приет — първо от Съвета, а след това от Парламента.

В същото време Европейската комисия съобщи преди няколко дни, че смята да направи собствена оценка на въздействието върху околната среща на два от текстовете в пакета, свързани с връщането на превозното средство в държавата по регистрация. Тези текстове не фигурират в първоначалното предложение на Европейската комисия и според институцията не са в съотвествие с амбиционзите планове, свързани с борбата с климатичните промени.

Тази оценка на Европейската комисия обаче няма да спре окончателното приемане на пакета и ще влезе в сила. Ако оценката е негативна, Еврокомисията ще направи нови законодателни предложения, които тепърва ще трябва да се обсъждат и приемат от Съвета и парламента.