"Най-честите нарушения на работодатели са свързани с незаплащането на увеличение на положения извънреден труд, на труда на официални празници, както и на обезщетения след прекратяване на трудовите правоотношения", казаха за Дир. бг от Изпълнителна дирекция "Главна дирекция по труда". Оттам отговориха и на други въпроси от трудовото право, при които съдебната практика е противоречива.

- Как "Главна дирекция по труда" изпълнява контролната си дейност по сигнал на работник за някаква нередност в предприятие /фирма/, в която продължава да работи? - Не е ли застрашен този човек в работната си среда, ако не се запази неговата анонимност?

- Контролните органи на "Главна инспекция по труда" имат задължение да пазят анонимността на всеки подател на сигнал и процедурите за начина на извършване на проверките са насочени към гарантиране на тази анонимност. Например, в рамките на една проверка се извършва общ контрол, като се изследват множество факти и обстоятелства, свързани с всички работници и служители на фирмата, а не само визираният в сигнала проблем. Така се минимизира вероятността работодателят да се досети кой е подал сигнала, каквато вероятност съществува, ако се проверява конкретно нарушение, свързано с конкретния работник.

Практиката обаче показва, че в много случаи работниците и служителите, преди да подадат сигнал в Инспекцията, са обявили това си намерение директно пред работодателя или пред свои колеги, като на практика така сами са разкрили своята анонимност.

- Какви са най-честите нарушения на работодателите, и какви санкции се прилагат при разкрити нарушения?

- По отношение на трудовите правоотношения най-честите нарушения са свързани с незаплащането с увеличение на положения извънреден труд, на труда на официални празници, както и неизплащане на обезщетения след прекратяване на трудовите правоотношения. Затова са и най-честите сигнали в Инспекцията по труда. Нарушенията, свързани с работното време и почивките, също са сред често срещаните.

По отношение безопасността на труда най-често работодателите нарушават разпоредбите, регламентиращи дейността по организация на безопасността и здравето при работа - не се прави оценка на риска на всички съществуващи рискове, не се определят мерки за минимизирането им, или ако е утвърдена програма за превенция, не се осигурява финансиране за изпълнението й, не се провеждат инструктажите, или не се документират и др. Пряка опасност за живота и здравето на работещите създават и необезопасеното работно оборудване и машини, както и необезопасените работни места.

Санкциите за нарушенията, свързани с трудовото законодателство, варират между 1500 и 15 000 лева. Когато работното оборудване, работното място, обектът и др. създават пряка опасност за работещите, се прилага и мярка "спиране" до отстраняване на нарушението.

- При съкращаване на щата, кога се отразява промяната в новото Щатно разписание - преди, или след Заповедта за уволнение на съкратения работник?

- При положение, че основанието за прекратяване на трудовия договор е съкращение на щата, то промяната в щатното разписание трябва да бъде вписана преди издаването на заповедта за прекратяване.

-Длъжно ли е ръководството в едно предприятие да уведоми работника, че щатната длъжност, която заема, ще бъде подложена на подбор? Има ли право работникът да възрази на подбора, ако той е необективен?

- Работодателят не е задължен да информира конкретния работник, че щатната длъжност, която заема, ще бъде подложена на подбор. В Кодекса на труда е регламентиран ред за информиране и консултиране на работниците и служителите чрез общото събрание на работниците и служителите, а когато предприятието е с повече от 50 наети - чрез техните представители за информиране и консултиране, които могат да се запознаят и с протокола. Работникът може да възрази за подбора по съдебен ред.

- Съгласно новите европейски правила за трудово законодателство, е важен и подходът спрямо уволнените работници...

- Инспекцията по труда контролира само минималните изисквания на законодателството. В този смисъл, ако конкретните разпоредби не са валидни за България, няма как да бъдат контролирани от Инспекцията по труда. Честа практика е работодателите в България да връчват документи за прекратяване на трудовото правоотношение пред свидетели, за да може, ако работникът откаже да ги приеме, това да бъде документирано чрез свидетелите.

- Има ли задължение работодателят да се осведоми за здравословното състояние на работника, във връзка с Наредба 5, в която са изредени болестите, които го предпазват от уволнение?

- В Наредба 5 е предвидено работодателят да събира предварителна информация от работниците, които са определени за уволнение, страдат ли от болестите, посочени в Наредбата. Диабетът, например, е след болестите, при които работниците и служителите се ползват от предварителна закрила за уволнение. За да се възползват от закрилата, работниците са длъжни да предоставят поисканата информация.

-Много хора днес срещат затруднения във връзка с пенсионирането си, поради факта че няма от кого да набавят нужните документи от закрити фирми, или бивши работодатели. Функциите на вашата инспекция включват ли съдействие и в тази сфера?

- Редът за издаване на документи, свързани с пенсионирането, е регламентиран в Кодекса за социално осигуряване и свързани с него подзаконови нормативни актове, контролът по които не е в правомощията на Инспекцията по труда. При закриване на предприятие без правоприемник, работодателят е длъжен да предаде документите, касаещи осигурителния стаж и осигурителния доход, в архива на Националния осигурителен институт и оттам се издават също удостоверения, доказващи осигурителен стаж и доход, на базата на тези документи.

През 2011 г. е приет и Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред.

Главна инспекция по труда може да се намеси, ако работодателят откаже да оформи трудовата книжка, с която може да бъде доказан трудов стаж.

- В миналото имаше медийни удари по "Главна дирекция на труда" за корупционни практики от страна на някои инспектори. Имаше обвинения като това, че работодатели са били предупреждавани предварително, че срещу тях се готви проверка?...

- Ръководството на ИА "Главна инспекция по труда" има твърда политика на непримиримост спрямо корупционни практики. Въведени са правила в организацията на контролната дейност, които да минимизират риска от прилагане на такива практики. Например, всяка проверка трябва да бъде извършена от поне двама инспектори. Въведена е ротация на екипите, както и на икономическите дейности, които същите проверяват. Без да има задължение по закон, в Инспекцията е създаден специален отдел "Контрол на инспекционната дейност", който действа като вътрешен одит и контролира законосъобразното изпълнение на служебните задължения от страна на контролните органи на Агенцията. Реагира се в рамките на закона при всеки подаден сигнал за корупционни практики срещу инспектори.

По отношение на обвиненията, че работодатели се предупреждават предварително за проверките, често работниците остават с такова впечатление заради технологията на извършването им. В рамките на едно административно производство се извършват проверки по работни места и по документи, които често не се съхраняват на работните места (например трудовите досиета, документите, свързани със заплащането на труда). За да бъдат предоставени те, на работодателя се изпраща призовка, с която той се задължава да подготви тези документи в определен срок. Именно с проверка по документи се установяват нарушенията, свързани със заплащането на труда, които са и сред най-честите. Но призовката се приема от някои работници за предупреждаване на работодателя. В други случаи, както вече коментирахме, работодателят очаква проверка, тъй като самият работник е споделил намеренията си да информира Инспекцията по труда.