Двойно се увеличават максималните месечни размери, с които се компенсират автобусните превозвачи за намалените им приходи от издаване на всяка една абонаментна карта за учащ или пенсионер, реши правителството.

Служебният кабинет прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от предлагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и другu райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, приета с Постановление № 163 на Министерския съвет от 2015 г.

Министърът на транспорта и съобщенията ще разпределя средствата за компенсации и субсидии за автобусните превозвачи чрез използването на единна автоматизирана система. По този начин ще се намали времето за получаване и обработване на данните, предоставяни от общините и съответните ведомства, както и вероятността за допускане на технически грешки.

С промените се постига и съответствие с промени в Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, в частта за обхвата на правоимащите лица и превозите, по които имат право на безплатно пътуване и съответно компенсиране със средства от държавния бюджет.

Средствата по тази наредба се предоставят под формата на целеви трансфери от централния бюджет чрез Системата за електронни бюджетни разплащания. За целта се залагат лимити на общини, които са спазили нормативно установения ред за възлагане на обществени пътнически превози. Кметовете на общините предоставят средствата по тази наредба на превозвачи, които спазват нормативно установения ред и правилата за извършване на обществен превоз на пътници, предвидени в Закона за автомобилните превози и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.