Населението на света достигна 8 милиарда жители на 15 ноември 2022 година. В Европейския съюз населението намалява и застарява. Младите хора на възраст 15-29 години са около 16.3% от населението на ЕС.

Средно за 27 държави в Европейския съюз, коефициентът на раждаемост за 2020 година е 1.50 живородени деца на жена.

Общият коефициент на раждаемост за дадена година се определя като общия брой деца, които биха се родили от всяка жена, ако тя доживее до края на репродуктивните си години и роди деца в съответствие с преобладаващите специфики на коефициенти на раждаемост за възрастта.

Коефициентите на раждаемост обаче варират значително, като Франция е на върха на скалата с 1.83 живородени деца на жена, следвана от Румъния с коефициент 1.80, Чехия с 1.71 и Дания с 1.68. Най-ниските нива на живородени деца в ЕС са регистрирани в Испания и Малта, където са достигнали ниво под 1.20 живородени деца на жена.

Според данните на Евростат, България има коефициент на раждаемост над средния за ЕС през 2020 година. У нас нивото на този показател е 1.56 срещу 1.50 средно за общността.

За справка, средният коефициент на раждаемост за държавите от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие е 1.59. Според данните на Световната банка, средното ниво за 2020 година, базирани на 190 страни е 2.6 раждания на жена.

Ако приемем нулева нетна миграция и непроменена смъртност, общ коефициент на раждаемост от 2.1 деца на жена осигурява като цяло стабилност на населението.

Повече данни по темата може да видите в сайта на Евростат. 


Съдържанието е предоставено от европейската радиомрежа Euranet Plus, която се състои от 13 водещи медийни оператори в Европейския съюз. Материалът е продуциран от БНР и достига до вас благодарение на партньорството с Dir.bg