Учителите масово се оплакват от бюрократичната процедура за налагане на наказания на ученици и признават, че я избягват заради това, че тя е много усложнена и се обезсмисля, а нерядко родители съдят училището, че си е позволило да наложи санкции над детето им. Това са основните изводи от националното проучване на синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" направи национално проучване за политиката за обща подкрепа в контекста на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), и на Наредбата за приобщаващото образование.

Анкетата е свързана с ефективността при налагането на санкции като инструмент за обща подкрепа към учениците, съобщи председателят на Синдиката "Образование" д-р Юлиян Петров, цитиран от БТА.

Той уточни, че националното изследване е направено в рамките десет дни и в него са участвали 2890 педагогически специалисти и заинтересовани.

Общо 86,7% от запитаните смятат, че процедурата за налагане на санкции трябва да бъда олекотена.

Това показва, че на практика този инструмент за подкрепа не работи. От синдиката представят и някои от конкретните мнения на анкетирани: "Заповедите да не могат да се обжалват. Да не се изисква доклад за обща подкрепа"; "Процедурата е достатъчно усложнена, но е и безсмислена, защото последствията не са реални. Ако налагането на санкции води до финансови отговорности за родителите или дори до отнемане на правата върху детето, това би било различно!"; "Смятам, че всеки ученик, който се държи неуважително към съучениците и учителите си, трябва да подлежи на наказание и никой учител не трябва да се притеснява да наложи такова, щом това е необходимо"; "Трябва да се санкционират с тежки наказания още в началния етап всички нарушения на дисциплината"; "Процедурата по налагането на санкции е тромава и не води до никакви резултати, защото в крайна сметка санкциониран се явява само учителят, най-вече класните ръководители".

Общо 69,2 на сто от педагозите заявяват: "Не налагам санкции на ученици, защото процедурата е бавна и мудна". 63,5 процента от запитаните отговарят: "Нямаме практика да налагаме санкции, защото процедурата е тежка и безсмислена".

57,5 на сто от анкетираните твърдят, че "Директорът не разрешава налагане на санкции заради делегирания бюджет и отлив на ученици", а само 28,8 на сто заявяват: "Не се притеснявам да инициирам процедурата по налагане на санкции на ученик". 53,5 процента от анкетираните твърдят: "В нашето училище нямаме практика за налагане на санкции, защото ефектът е нулев".

По въпроса "Кой, според Вас, е основният елемент, който затруднява налагането на санкции?", участниците са имали повече от една възможност и са степенували: неуважителното, понякога скандално, отношение от някои родители - 71,2%; страх от пропуски в процедурата - 45,8%; комуникацията с родителите - 31.2%; неразбирането на процедурата от педагогическите специалисти - 25.6%; липсата на педагогически съветник/психолог в училището - 19%.

На въпроса "Смятате ли, че ангажираността на родителите ще се повиши при сключване на договор между образователната институция и родителя за спазване на училищния правилник, като това да носи юридическа и съдебна отговорност?" - 85,2% сто са убедени, че това ще се случи, 8 на сто нямат мнение, а 6,8 на сто не виждат смисъл в такъв договор.

Респондентите са определили "Съдебната практика в България някои родители да съдят училището заради наложени наказания или ниски оценки е порочна", като "порочна" - 89,7%, а 2,2% са отбелязали, че "това е хубаво и възпитателно за учители и директори".

Общо 93,2 на сто от участниците в анкетата смятат, че "Наредбата за приобщаващото образование трябва да бъде променена или отменена".

"Синдикатът "Образование" смята, че националното проучване "Налагането на санкции като инструмент за обща подкрепа" отговаря недвусмислено на това, че ЗПУО и Наредбата за приобщаващото образование далеч не изпълняват и гарантират действието на националната политика за подкрепа и категорично доказват, че на тази важна политика трябва да се помогне. Учениците, лишени от дисциплина и добро възпитание, няма как да станат добри и спазващи, законите граждани на България, ЕС и света", посочват от организацията.

Според синдиката трябва да има редица промени - на родителите да се вменят ясни задължения, както и финансови санкции при нарушение на училищния правилник; в ЗПУО да се вмени задължение за сключване на договор между родител и образователна институция по отношение на училищния правилник със съответните финансови и административни санкции за родител; да се въведе оценка за "Дисциплина" в четири степени чрез промяна ЗПУО, която да влияе на формирането на бал при кандидатстване; да се поощряват партниращите родители.

Необходимо е също да се облекчи процедурата по налагане на санкции към ученици; да се ограничат правата на родителите в ЗПУО и да им се вменят задължения, като в процедурите по санкции на ученик да бъдат на уведомителен режим. При механизма за обхват да се насочат ефективни санкции към родителите, включително и финансови, включително и в Наказателния кодекс, и да се освободят учителите от тази неприсъща им роля. Трябва да се намали тежестта на броя ученици, като компонент за формиране на бюджета на образователната институция, настояват от Синдиката "Образование".