85-метра от водопровод от колектора на пречиствателната станция за отпадни води в Албена се е разкъсал и е бил отнесен от морето. Това съобщават от РИОСВ-Варна, след като са направили проверка по случая.

За нарушаването на целостта на тръбопровода в прибойната зона на плажа от "ВиК Добрич" АД са уведомили РИОСВ-Варна още на 4 юни.

Колекторът е изграден от етернитови тръби. Нарушаването на целостта на заустващия колектор е на около три метра навътре в Черно море на дълбочина около 0,6 метра, като колекторът е разположен под 10-сантиметров слой пясък.

На следващия ден е извършена съвместна проверка от експерти на РИОСВ - Варна, БД "Черноморски район" и Регионална лаборатория - Варна. Взети са водни проби от пречистените отпадъчни води на изход от пречиствателната станция и от морските води.

Резултатите на пречистените отпадъчни води по показатели неразтворени вещества, БПК5, ХПК, общ азот, общ фосфор са под индивидуалните емисионни ограничения в издаденото Разрешително за ползване на воден обект.

Вследствие на предприети действия от ВиК дружеството, на 17 юни е установено, че участък с дължина приблизително 85 м от колектора е отнесен в морето, като са открити и извадени 5 броя тръби.

Днес във връзка с аварийната ситуация областният управител на Добрич свиква комисия, в която ще участва и представител на РИОСВ-Варна.