Нарушения при ползването на водите от три от комплексни и значими язовири, установиха проверки на Басейнова дирекция "Западно беломорски район" (БДЗБР) през последния месец, съобщиха от МОСВ. Това са язовирите "Студена", "Дяково", "Пчелина".

Какви са нарушенията при язовир "Студена"

За язовир "Студена" беше констатирано ползване на 650 куб. метра от "Стомана Индъстри" и 74 куб. метра от "Топлофикация - Перник", въпреки че в графика за януари на "ВиК"-Перник са разрешени единствено води за питейно-битово водоснабдяване в размер на 0,804 млн. куб. метра.

За констатираните нарушения на двете предприятия ще бъдат наложени санкции. Не са констатирани надвишения на лимита на разрешеното водовземане от язовир "Студена" за питейно-битово водоснабдяване.

Какво установи проверката за язовир "Дяково"

При съвместни проверки на Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" - Благоевград и "Напоителни системи" ЕАД бяха установени 29 нерегламентирани отклонения, чрез които в минали периоди се е осъществявало ползването на вода от главен тръбопровод, отвеждащ води до язовир "Дяково". 25 от отклоненията вече са запечатани, до края на седмицата предстои запечатването и на останалите четири. Това съобщават от "Напоителни системи" ЕАД.

Проверките са извършени в периода 3-12 февруари, като две от отклоненията са в с. Червен брег, две в с. Блатино, едно в с. Самораново. Двадесет са установените и запечатани отклонения в с.Яхиново, като шест от тях са открити и запечатани вчера.

В хода на проверките не е установено ползване на води от яз. "Дяково". Установените нерегламентирани отклонения са по довеждащите и отвеждащите съоръжения на язовира.

Установените отклонения са за частни къщи, ветеринарна клиника, тенис кортове, пунктове за вторични суровини, автокъщи в зона "Пиперево" и "Хидрострой Рилци" АД, където водоподаването на води за промишлени нужди е преустановено на 10 януари т.г.

На 3 февруари е извършена проверка на МВЕЦ "Яхиново", собственост на ВЕЦ "Яхиново", като е преустановена техническата възможност за постъпване на води от яз. "Дяково", чрез пломбиране на автоматична клапа преди турбините на МВЕЦ-а. След подаден сигнал за нерегламентирано ползване на вода на 5 февруари е извършена повторна проверка на пломбираната клапа, която е установила, че няма нарушение и клапата е с ненарушена цялост.

При една от проверките по данните на измервателното устройство е установено нерегламентирано ползване на водни количества от яз. "Дяково" от "Автомагистрали Хемус" АД, в предходен период, за което Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" ще предприеме действия ангажиране на административно-наказателна отговорност.

Служители на "Напоителни системи" ЕАД и Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" - Благоевград извършват непрекъснати ежедневни проверки на довеждащите и отвеждащи съоръжения на яз. Дяково, се посочва в съобщението.

От яз. Дяково е преустановено подаването на вода за промишлени нужди, подава се вода само за питейно-битово водоснабдяване към ВиК операторите в Дупница и Кюстендил, съгласно месечен график на Министерство на околната среда и водите.

Работи или не МВЕЦ "Пчелина"

На язовир "Пчелина" е извършена проверка на МВЕЦ "Пчелина", като той не е работел. Справка от "ЧЕЗ Разпределение България" обаче установява, че МВЕЦ "Пчелина" е работил на 5 октомври 2019 г. БДЗБР ще наложи санкция.