Върховният административен съд отмени текстове от наредбата за топлоснабдяването на министъра на енергетиката, съобщиха от пресцентъра на съда. Става въпрос за наредба от 12 март 2020 г., т. 6.1.1 от Методиката, която определя допълнителни критерии за отчитане на количеството топлинна енергия, отдадена от сградна инсталация. Това на практика отменя формулата за изчисляване на сметките за парно.

Делото е образувано по жалба на осем души.

Съдиите приемат, че във формулата (по 6.1.1 от Приложение към чл. 61 ал. 1 на наредбата) за изчисление са включени компоненти, които не отчитат обективни показатели. Това са вида на изпълнение на вътрешната отоплителна инсталация, ден градуси за отчетния период, средна температура на сградата или средна външна температура за отчетния период или външна изчислителна температура за населеното място.

Оспорената разпоредба на т.6.1.1 от Приложение към чл. 61 ал. 1 от Наредбата е незаконосъобразна и противоречи на разпоредби на Закона за енергетиката, като са въведени допълнителни критерии за отчитане на количеството топлинна енергия, отдадена от сградна инсталация.

По спазване на процедурата по издаване на подзаконовия нормативен акт върховните магистрати приемат, че не е изпълнено изискването на Закона за нормативните актове (ЗНА), осигуряващо спазване на принципа на откритост и мотивираност на административния акт.

Върховните магистрати установяват също, че не е направен анализ за съответствие на проекта с правото на ЕС, както и при наличие на постановено решение на Съда на Европейския съюз /СЕС/ от 05.12.2019 г. по преюдициално запитване относно приложимостта на европейско право - директиви и регламенти за допустимостта на национална правна уредба, която предвижда в сгради режим на етажна собственост сметките за топлинна енергия за сградна инсталация да се изготвят пропорционално на отопляемия обем на апартамент. Тоест налице е европейска регламентация, която не е отчетена и не е направена оценка за съответствие на проекта за изцяло нова наредба с правото на ЕС, допълват магистратите.

БТА припомня, че през май председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов изиска от ръководството на "Топлофикация София" да предостави изчерпателна информация за качеството на топлофикационните услуги през периода 1 април 2023 г. - 30 април 2023 г. От регулатора уточняват, че повод за това са медийни публикации за високи сметки на абонатите на дружеството за месеца.

"Съгласно чл. 14 ал. 2 ЗНА "Обратна сила на нормативен акт, издаден въз основа на друг нормативен акт, може да се даде само ако такава сила има актът, въз основа на който той е издаден". В случая § 3 ПЗР от Наредбата противоречи на посочената разпоредба на ЗНА, тъй като същата е издадена на основание чл. 125 ал. 3 от ЗЕ, а именно издадена е въз основа на нормативен акт от по-висока степен, на който и с който не е придадена обратна сила. Поради и това § 3 ПЗР от Наредбата е в противоречие с правилата на ЗНА, съответно е незаконосъобразен", заявява ВАС.

Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред петчленен състав на ВАС.

Пълният текст на решението може да прочетете ТУК >>