Не са установени замърсявания на въздуха след аварийна ситуация в ,,Агрополихим" АД, съобщиха от пресцентъра на Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) във Варна.

След постъпило в екоинспекция уведомление от компанията за възникнала аварийна ситуация на 1 декември и постъпили сигнали за замърсяване на атмосферния въздух над с. Страшимирово, общ. Белослав и в кв. "Повеляново" в Девня, незабавно е организирана съвместна проверка на място от служители на РИОСВ и Регионална лаборатория - Варна към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС). Извършени са пробовземания за качеството на атмосферния въздух с апаратура за експресно определяне на замърсители на границите на най-близко разположените жилищни сгради в с. Страшимирово и в квартал "Повеляново", при които не са регистрирани стойности над алармените прагове по замърсителите в обхвата на анализатора.

От извършената проверка на "Агрополихим" АД, се установи, че на 1 декември е спрян аварийно цех "Азотна киселина" поради задействана блокировка 1 по логика за безопасност на цеха, при която производството спира автоматично, допълват от РИОСВ. След анализа на причините е установена дефектирала платка за входно-изходни сигнали на системата за управление. Дефектната платка е подменена с нова и са започнати пускови операции на цеха. В момента на проверката пусковите операции са в ход, а всички останали инсталации и съоръжения са в нормален технологичен режим, уточняват от екиинспекцията.

От изисканата справка от автоматичните системи за измерване за собствени непрекъснати измервания на цех "Азотна киселина", цех "Торове" и цех "Троен суперфосфат и комплексни торове" в завода е станало ясно, че не са регистрирани превишения на нормите за допустими емисии по контролираните замърсители на атмосферния въздух. Извършена е проверка на данните, измерени от Автоматична измервателна станция (АИС) "Изворите" в Девня, при която се установи, че няма регистрирани превишения на пределно допустимите концентрации по контролираните замърсители на атмосферния въздух, допълват от екоинспекцията.

БТА припомня, че в края на юни инспекцията проверяваше за замърсяване в Девня, след пожар в инсинератора в града.