Административният съд във Варна отхвърли жалбата на Николай Желязков срещу решението на Общинската избирателна комисия, с което бяха прекратени предсрочно пълномощията му като районен кмет на район "Приморски", съобщиха днес от съда.

За своето решение магистратите вземат под внимание, освен представените доказателства по делото, направен анализ на относимата нормативна уредба, тълкувания, дадени от различни състави на ВАС и ВКС, както и решения на Конституционния съд.

Решението подлежи на оспорване в 7-дневен срок пред Върховния административен съд.

Николай Желязков беше остранен от поста на районен кмет след проверка на ОИК в Търговския регистър, която показа, че той е вписан като ликвидатор на търговско дружество - т.е. открита е несъвместимост с поста му.

В съдебната жалба Желев изтъкваше като довод, че е бил нает като ликвидатор по договор за правна защита и съдействие в качеството му на адвокат. Дейността му на ликвидатор в "Контекст плюс" ЕООД е била неразделна част от работата му като адвокат, а не самостоятелна изолирана дейност или дейност по занятие. Била му е възложена по договор за правна помощ, съгласно Закона за адвокатурата и именно поради качеството му на адвокат е прекратена, чрез подадено от жалбоподателя заявление на 12 декември 2023 г. до ВАК и последващо решение на ВАК, считано от 13.11.2023 г. Желев прави извод, че след прекратяването й и след прекратяване на договора му за правна защита и съдействие, по който е назначен, няма как да продължи да работи и като ликвидатор, тъй като ликвидаторската му дейност е била част от дейността му на адвокат. Той твърди, че макар да не е било задължително, е уведомил надлежно, както председателя на ОС - Варна, така и ОИК - Варна, за извършеното от него прекратяване на несъвместимости. Според него, основание за искането за спиране на предварителното изпълнение на процесното решение е от категорията на трудно поправима вреда, поради опасността от затормозяване дейността на администрацията за периода на делото и защото му се нарушава правото на труд.

"Недостатъчно е да се обоснове извод, че за жалбоподателя ще настъпи трудно поправима вреда или значителна такава", реши обаче съдът.