В Административния съд във Варна е образувано дело по жалба на Цветнен Цветков срещу решение на Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна, с което се прекратяват предсрочно неговите пълномощията като кмет на район "Одесос", съобщиха от пресслужбата на съда. С жалбата се иска отмяна на процесното решение на ОИК-Варна и спиране на предварителното му изпълнение.

В жалбата се твърди, че сигналът, по който е постановено решението на комисията, не изхожда от реално съществуващо физическо лице, нито е постъпил в деловодната система на комисията по установения от ЦИК ред.

"Непосредствено след полагане на клетвата, жалбоподателят реално е преустановил извършването на всякаква търговска дейност, включително е възложил изготвяне на оценка на търговското предприятие", се посочва в жалбата.

В нея пише още, че през процесния период той не е получавал доходи като едноличен търговец, а единствено като мажоритарно избран кмет на район и при предсрочното прекратяване на мандата ще остане без доходи, поради липсата на паралелно трудово правоотношение.

С жалбата се иска спиране на предварителното изпълнение на процесното решение, като се обосновава с това, че то засяга по недопустим начин конституционно гарантираното за всеки български гражданин право на труд и би уронило престижа на Цветнен Цветков.

Искането на Цветков от миналата седмица за спиране предварителното изпълнение на решението на ОИК бе отставено без разглеждане от съда и производството по делото бе прекратено.