До 12 февруари Община Варна приема документи по втория етап на програмата за саниране, съобщиха от енституцията.

Сдружението на собствениците осигурява самоучастието си чрез собствени средства, които са 20% от стойността на допустимите разходи, другите 80 % са безвъзмездна помощ, пише в условията на програмата

До 12 февруари, понеделник, Община Варна приема документи от сдружения на собствениците на сгради, регистрирани по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), които искат да участват във втория етап от програмата "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап II". Програмата се финансира по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Припомняме, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството удължи срока за кандидатстване до 29.02.2024 г. Във времето от 12.02.2024 г. до 29.02.2024 г. експертите от Община Варна ще правят огледи, ще проверяват допустимостта на кандидатствалите сгради и ще подготвят техническата документация по програмата.

Общият бюджет на процедурата е 282,5 млн. лв., от които за общините в Североизточния район за планиране (СИРП), включващ областите Варна, Добрич, Търговище и Шумен, e достъпен общ ресурс от 47 млн. лв. Минималният размер на едно предложение за изпълнение на инвестиции е 50 хил. лв., а максималният - 9.5 млн. лв. Сдружението на собствениците следва да осигури самоучастието си в настоящата процедура чрез собствен финансов ресурс в размер на 20% от стойността на допустимите разходи по проекта. Безвъзмездната помощ ще е до 80% от стойността на проектното предложение.

Допустими за финансиране са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на ЗУЕС, т.е. сгради, в които броят самостоятелни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик, като са проектирани преди 26 април 1999 г. Сдруженията на собствениците финансират изцяло със собствени средства извършване на обследване за енергийна ефективност, изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му, съгласно ЗУТ, авторски и строителен надзор и други.

За всеки проект цялата предвидена безвъзмездна финансова помощ от 80% от стойността на всички допустими разходи се предоставя в етапа на строителство - като част от стойността на строително-монтажните дейности. При наличие на недопустими разходи в проектното предложение, те са изцяло за сметка на крайния получател.

Допустими за финансиране са дейности като изпълнение на мерки за енергийна ефективност, подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.), поставяне на външна изолация, ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата, ремонт на покрив и други.

Задължително изискване е след изпълнението на мерките в многофамилната сграда да се постигне клас на енергопотребление "В" и минимум 30% спестяване на първична енергия.

Продължителността на изпълнението на всеки проект е до 28 месеца а разходите по отделните проекти са допустими за финансиране, ако са извършени не по-късно от 30.06.2026 г.

Насоките за кандидатстване и приложенията към тях са достъпи на следните адреси:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/fbf34c6a-8f67-4d16-9019-3bd43c71b70f 

и

https://www.mrrb.bg/bg/proekti-po-npvu/proceduri-po-npvu/proceduri-otvoreni-za-kandidatstvane/ 

За допълнителни въпроси и информация лица за контакт са:

Владимир Минков - гл. експерт "Национални оперативни програми", тел. 052-820-110

Десислава Цветанова - гл. експерт "Енергиен мениджмънт", тел. 052-820-795