Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) потвърди повторния отказ на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) да образува дисциплинарно производство срещу шефа на Апелативния специализиран наказателен съд Георги Ушев (АСНС), съобщи "Лекс".

През 2019 г. Панов поиска Ушев да бъде наказан във връзка с мерките за неотклонение на бившата кметица на "Младост" Десислава Иванчева и заместничката ѝ Биляна Петрова. В края на 2018 г. Специализираният наказателен съд измени мерките на двете от "задържане под стража" в "домашен арест", като постанови тяхното незабавно изпълнение. Спецпрокуратурата протестира и поиска спиране на незабавното изпълнение, делото отиде в АСНС, но понеже имаше съмнения за правилното му администриране, Лозан Панов назначи проверка. Тя беше извършена от зам.-председателя на ВКС и ръководител на Наказателната колегия Галина Захарова и колегите ѝ Капка Костова и Галина Тонева.

От доклада им стана ясно, че заседанието на 16 ноември 2018 г., в което съдия Иво Хинов измени мерките на двете подсъдими, е завършило малко преди обяд. Малко повече от час след това вече е постъпил протест с особено искане за спиране на изпълнението на определението на съдия Хинов. Около 13,30 ч. Георги Ушев "посетил съдия Иво Хинов", като го уведомил за необходимостта "особеното" искане да се администрира "възможно най-бързо" и да се изпрати на апелативния спецсъд с оглед спешността на исканото произнасяне.

В доклада на върховните съдии се заявяваше, че АСНС е нарушил Наказателно-процесуалния кодекс, когато спешно спря изпълнението на определението на Иво Хинов, но ставало дума за инцидентен случай, а не за неправилна съдебна практика.

Съдийската колегия обаче отказа да образува дисциплинарно производство срещу Ушев и шефът на ВКС обжалва пред Върховния административен съд (ВАС).

На 2 април 2021 г. петчленен състав на ВАС отмени отказа на Съдийската колегия и ѝ върна преписката. Върховните магистратите изтъкнаха, че не е направен анализ на събраните доказателства и по-конкретно на всички факти и обстоятелства във връзка с твърдяното нарушение.

На 20 април 2021 г. обаче СК на ВСС отново отказа образува дисциплинарка и така Лозан Панов за втори път обжалва пред ВАС.

В жалбата си той заяви, че с поредния си отказ колегията е осуетила възможността да бъде проведена предвидената в закона процедура за разглеждане на основателността на направеното предложение. Според Панов липсват пречки да се образува дисциплинарно производство, доколкото предложението за това е допустимо и обосновано и съдържа подробни мотиви за конкретно изложени обстоятелства за извършени нарушения.

Тричленен състав на ВАС с председател Росен Василев и членове Сибила Симеонова и Александър Митрев (докладчик) отхвърли жалбата на Панов.

В решението си те сочат, че на 20 април 2021 г. Съдийската колегия е обсъдила отново предложението за образуване на дисциплинарка срещу Ушев и по време на дискусията съображения, че то е очевидно необосновано са изказали Георги Чолаков, Цветанка Пашкунова, Вероника Имова и Боян Магдалинчев.

"След подробни обсъждания от членовете на СК на ВСС се достига извод, че в конкретния случай очертаните в предложението факти и обстоятелства не сочат състав на дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. 307, ал. 2 и 3 ЗСВ. Поради това предложението е прието за очевидно необосновано и не следва да се образува дисциплинарно производство. Прието е, че не е налице релевираното от председателя на ВКС неспазване на правилата по администриране на дела при подадено искане за спиране на изпълнение по реда на чл. 270 НПК. Направените от вносителя доводи и заключения не намират опора нито в законовата, нито в подзаконовата нормативна уредба. Това е така поради липса на ясни правила разписани в Глава двадесет и втора "Производство пред въззивната инстанция за проверка на определенията и на разпорежданията", както и липсата на константна съдебна практика", обяснява ВАС.

Освен това е прието, че няма данни председателят на АСНС да е засегнал основната роля на съда като независим и безпристрастен арбитър.

"Изложеното е мотивирало членовете на СК на ВСС да приемат, че направеното предложение от председателя на ВКС за налагане на дисциплинарно наказание е необосновано и да откажат образуването на дисциплинарно производство", изтъква ВАС.

И заключва, че вторият отказ на СК на ВСС е приет от компетентен орган, в предвидената от закона форма, при спазване на предвидените в закона административнопроизводствени правила и в съответствие с материалния закон и неговата цел.

ВАС отхвърля тезата в жалбата на председателя на ВКС, че когато е сезиран с редовно от външна страна предложение за образуване на дисциплинарно производство, ВСС не може да откаже да го образува.

"Правомощието на съответната колегия да не наложи дисциплинарно наказание, не препятстват възможността за извършване на преценка по обосноваността на искането, с оглед наличието на предпоставки за образуване на дисциплинарно производство", пише съдът и сочи, че в този смисъл са и множество негови решения.

Върховните съдии подчертават, че образуването на дисциплинарка влече сериозни последици и възприемането на тезата на Панов, че ВСС е длъжен да го направи, ще засегне законови интереси на магистрата.

"Само при обоснованост с данни и факти, че евентуално е извършено нарушение следва да се образува дисциплинарно производство за налагане на някое от изброените дисциплинарни наказания", заявява ВАС.

Решението може да се обжалва пред петчленен състав.