След освобождаването на Иван Гешев като главен прокурор, той вече не притежава качеството на магистрат и Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ПК на ВСС) правилно е отказала да разгледа искането му да бъде възстановен като такъв и после да му бъде гласувана оставката. Това става ясно от решение на тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС), което е окончателно, установи проверка на "Лекс".

Делото беше образувано по жалба на Гешев срещу решението на ПК на ВСС от 5 юли, когато кадровиците оставиха без разглеждане писмо на бившия главен прокурор, в което той искаше изрично да бъде гласувана оставката му от съдебната система.

Фактите

На 12 юни ВСС гласува за отстраняването на Иван Гешев като главен прокурор за нарушения на етичния кодекс.

Три дни по-късно, на 15 юни, президентът Румен Радев подписа указа за освобождаването на Гешев.

На следващия ден (16 юни, петък) той подаде молба до Прокурорската колегия на ВСС да бъде възстановен като прокурор във Върховната касационна прокуратура.

На 19 юни преди обяд Иван Гешев депозира ново заявление във ВСС, в което каза, че не желае вече да работи като прокурор. "Предвид това не желая да бъда назначаван като прокурор във ВКП и изобщо да продължа да работя в прокуратурата и може да приемете горното като оставка", беше написал Гешев.

Същия ден Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение заявлението, с което Гешев отказва да се върне на работа в прокуратурата.

Десетина дни по-късно бившият главен прокурор изпрати ново писмо в съвета, в което настоява колегията да гласува изрично подадената от него оставка.

На 5 юли обаче ПК на ВСС отново не излезе с нарочно решение и остави без разглеждане писмото на Иван Гешев. Тогава председателят на Комисията за атестирането и конкурсите Огнян Дамянов напомни, че според чл. 169, ал. 5 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) след освобождаване от длъжността административен ръководител лицата, по тяхно искане, се връщат на заеманата преди избора длъжност на съдия, прокурор или следовател или остават на длъжност съдия, прокурор или следовател в органа на съдебната власт, в който са заемали длъжността административен ръководител.

Огнян Дамянов акцентира върху израза "по тяхно искане". Той заяви, че в конкретния казус няма ясно дефинирана воля на Гешев, че иска да бъде възстановен, напротив, бившият главен прокурор е оттеглил едно такова свое искане като изрично казва, че не желае да работи в прокуратурата и той не е възстановен като обвинител.

"На основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ може да бъде освободен като съдия, прокурор и следовател, каквото качество Иван Гешев няма след 15 юни и няма как той да бъде освободен чрез оставка от длъжността прокурор, защото не заема такава длъжност. Не може да съществува абстрактна длъжност "прокурор", тя може да бъде в определен орган на съдебната власт", каза още Дамянов. Единодушно кадровиците подкрепиха предложението молбата на Гешев да бъде оставена без разглеждане.

Бившият главен прокурор се обърна към ВАС, а съдът сподели доводите на колегията.

Съдът: Прокурорската колегия е действала правилно

"Същественото в случая е приложението на материалния закон, за което жалбоподателят твърди, че е нарушено, посочвайки разпоредбата на чл.169, ал.5 от Закона за съдебната власт.

Съгласно разпоредбата на чл.169, ал.5 от ЗСВ, след освобождаване от длъжността административен ръководител и заместник на административен ръководител, лицата, по тяхно искане, се връщат на заеманата преди избора длъжност на съдия, прокурор или следовател или остават на длъжност съдия, прокурор или следовател в органа на съдебната власт, в който са заемали длъжността административен ръководител, съответно заместник на административен ръководител. Предпоставката, която е недвусмислено посочена като основание за преназначаване на лицето, е изричното му волеизявление.

Тълкувано по граматичен път, това дефинирано ясно в нормата волеизявление, представлява обособена част, която служи за открояване на смисловата отсянка в изречението, а именно, че този е начинът за заемане на длъжност като магистрат в двете хипотези, а именно: по изрично заявено искане на лицето", обяснява тричленен състав на ВАС с председател Георги Георгиев и членове Юлия Тодорова и Десислава Стоева (докладчик).

След това се спира на кадровата справка за Иван Гешев.

Той е започнал работа като като прокурор в Софийска районна прокуратура, като през 2012 г. е повишен в Софийската градска прокуратура.

На 19 юли 2016 г. Гешев подписва акт за освобождаване от длъжността прокурор в СГП и на същата дата встъпва като шеф на Специализираната прокуратура, избран на длъжността на 13 юли 2016 г. от ПК на ВСС.

На 4 юли 2018 г. отново с решение на Прокурорската колегия той е назначен за заместник главен прокурор при Върховната касационна прокуратура, а от 18 декември 2019 г. с указ на президента става главен прокурор.

"Погледнато хронологично, след освобождаването му от длъжността "прокурор" в Софийска градска прокуратура, жалбоподателят не е бил повече преназначаван на длъжност "прокурор" с решение на ПК на ВСС, както изисква разпоредбата на чл.169, ал.5 от ЗСВ. По този начин и след освобождаването му с указ от 15 юни 2023 г. на президента от длъжността "главен прокурор" на Република България, Гешев не е преназначаван на длъжност "прокурор".

Тази неоспорена фактическа обстановка води до единствено възможния правен извод, че след 15 юни 2023 г., Иван Гешев не притежава качеството на магистрат (прокурор), поради което искането му за освобождаване от длъжност при подаване на оставка - чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, е без предмет. Същото се отнася и до идентичната разпоредба на чл. 129, ал. 3, т. 2 от Конституцията", изтъква ВАС.

Върховните съдии казват още, че първоначално Гешев се е възползвал от правото да поиска преназначаване като на 16 юни е подал молба за това. Но после сам се е отказал, респективно е анулирал същото, подавайки ново заявление на 19 юни, в което казва, че не желае да бъде преназначен като прокурор във ВКП и изобщо да работи в прокуратурата, като е поискал това да се счита за оставка, напомня ВАС.

"Следва да се отбележи, че второто заявление от 19 юни 2023 г. има двойно действие, то е и правопогасяващо (по отношение на първото заявление) и правопораждащо по отношение подаването на оставка. То е послужило и като основание за вземане на решение от Прокурорската колегия на заседанието на 12 юли 2023 г., с което е допълнено решението от 19 юни и е прекратено производството по преназначаване на Гешев на длъжност "прокурор" във ВКП", казва ВАС.

Върховните съдии приемат, че в случая е спазено изискването за законосъобразност, защото ПК на ВСС е взела решение съобразно своята компетентност.

"Логиката, възприета от жалбоподателя сочи, че дори и да не е упражнено правото на избор от страна на освободения от длъжност административен ръководител по реда чл.169, ал.5 от ЗСВ, то компетентната колегия на ВСС дължи произнасяне по този ред, след като събере данни за избора на съответния магистрат на една от предвидените в закона алтернативи. Тази теза не може да бъде възприета най-малко поради факта, че е нужно изрично заявление от страна на магистрата за заемането на длъжността - или връщане на заеманата преди избора длъжност на съдия, прокурор или следовател, или оставане на длъжност съдия, прокурор или следовател в органа на съдебната власт, в който е заемал длъжността административен ръководител, съответно заместник на административен ръководител. Както бе вече посочено, изрично волеизявление, предвид изтъкнатите факти, аргументи и правни изводи, няма. Тази логика противоречи и на едно от основните правомощия на ВСС, а именно - да определя състава и организацията на работата на съдилищата, прокуратурите и следствените органи - чл. 16, ал. 1 от ЗСВ", заключава ВАС.

Решението е окончателно, допълва lex.bg.