Шефката на кабинета на служебния вътрешен министър Бойко Рашков Елена Фичерова - Караиванова е била дисциплинарно уволнена от КПКОНПИ от председателя на комисията Сотир Цацаров през март миналата година след установен конфликт на интереси. Тя е участвала по процедурата за собственото си назначаване. Това съобщиха от комисията по повод на множество журналистически въпроси.

Ето и цялото съобщение на КПКОНПИ:

На 20.03.2017 г. г-жа Елена Фичерова - Караиванова е назначена на длъжност "главен юрисконсулт" в отдел "Правен" на дирекция "Административноправно и информационно обслужване" в Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество, а два месеца по-късно е определена от председателя на КОНПИ (Пламен Георгиев) да изпълнява по вътрешно съвместителство длъжността началник-отдел "Човешки ресурси", до назначаване на титуляр. На 23.08.2017 г. тя е назначена за началник на този отдел, след проведена конкурсна процедура. След вливането на КОНПИ в новосъздадената Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Елена Фичерова - Караиванова е преназначена на същата длъжност в КПКОНПИ.

Със заповед на председателя на Комисията от 08.05.2018 г. е разпоредено извършването на подбор между служители с ръководни длъжности, за заемане на длъжността "директор на дирекция "Координация, съгласуване и взаимодействие" /КСВ/. Заповедта е съгласувана и от г-жа Фичерова -Караиванова лично, в качеството й на началник-отдел "Човешки ресурси". В рамките на същия работен ден /08.05.2018 г./, са извършени следните действия:

- г-жа Фичерова - Караиванова е представила справка с имената на трима служители, които отговорят на условията за заемане на длъжността. Един от тези трима служители е самата тя;

- експертите в ръководения от нея отдел "Човешки ресурси" са изготвили писмо-предложение от името на председателя на КПКОНПИ до тримата кандидати;

- г-жа Фичерова - Караиванова е дала съгласие да бъде преназначена за директор на дирекцията и на същата е предложено да заеме длъжността;

- издадена е заповед от председателя Пламен Георгиев за назначаване и е връчена длъжностната характеристика;

- повишен е и размерът на месечното й възнаграждение.

Още на следващия ден - 09.05.2018 г., г-жа Фичерова - Караиванова е подала заявление да бъде възстановена на длъжността като началник-отдел "Човешки ресурси". Молбата й е удовлетворена, а заплатата й остава същата, като за по-високата длъжност "директор на КСВ". На практика, еднодневното "пребиваване" на Елена Фичерова - Караиванова на директорската длъжност е било извършено само с цел създаване на основание за увеличаване на трудовото й възнаграждение. През август 2019 и февруари 2020 г. индивидуалното месечно възнаграждение на Фичерова е увеличено.

На 28.02.2020 г., след извършена проверка - анализ на управлението на човешките ресурси в Комисията, ръководителят на Главния инспекторат към МС информира с писмо председателя на КПКОНПИ, че съществуват данни за евентуален конфликт на интереси на Елена Фичерова - Караиванова.

На 04.03.2020 г. е образувано производство за установяване на конфликт на интереси срещу г-жа Фичерова - Караиванова. На 10.03.2020 г. са й предоставени за запознаване всички материали по производството за установяване на конфликт на интереси. В периода ноември 2020 г. - януари 2021 г. тя неколкократно отклонява писмените и устни покани да се яви на изслушване пред постоянната комисия, определена със заповед на председателя на КПКОНПИ.

През януари 2021 г. поканата й е връчена лично. На 29.01.2021 г. е изслушана в присъствието на неин адвокат. Представени са им данни, че производството се води за това, че тя лично, като началник отдел "Човешки ресурси", е участвала в процедурата по собственото си назначаване за директор.

Със Заповед № РД 10-04/26.03.2021 г. на председателя на КПКОНПИ е установен конфликт на интереси по отношение на г-жа Фичерова - Караиванова за това, че тя е участвала в процедурата за собственото си назначаване за директор на дирекция КСВ. Наложени са й и финансови санкции.

Елена Фичерова - Караиванова е дисциплинарно уволнена със заповед на председателя на КПКОНПИ Сотир Цацаров от 26 март 2020 г.от заеманата от нея длъжност началник-отдел "Човешки ресурси" в дирекция "Административно-правно и информационно обслужване" (АПИО) на КПКОНПИ.

Основанията за налагане на наказанието са установени нарушения за неправилно изплащане на възнаграждения по изпълнение на проект "Повишаване на експертния капацитет на КПКОНПИ за ефективно и професионално изготвяне на оценка и анализ на съвкупности от парично оценими права и задължения", финансиран по Оперативна програма "Добро управление", на който г-жа Фичерова - Караиванова е била определена за ръководител на 26.08.2018 г.

Установеното нарушение касае утвърждаване на документи от г-жа Фичерова - Караиванова, водещи до изплащане на допълнителни възнаграждения на екипа по проекта (включително и на самата нея), без същите да са одобрени от председателя на КПКОНПИ, каквито са изискванията на Вътрешните правила при изпълнение на проекти по линия на Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Така утвърдените пряко от нея документи са били представени за плащане пред финансовата дирекция в Комисията. В обясненията си пред дисциплинарната комисия г-жа Фичерова - Караиванова е заявила, че "въобще не се сещам да има разпоредба, която да ме задължава да представям протокола на органа по назначаването".

Към настоящия момент заповедта за дисциплинарно уволнение, както и тази за установяване на конфликт на интереси, са предмет на съдебно оспорване от Елена Фичерова - Караиванова, като и за двете не е налице влязъл в сила окончателен съдебен акт.

Информацията е съобразно данните в служебното досие на Елена Фичерова - Караиванова.

Също така се разбра, че Елена Павлова Фичерова-Караиванова е била сред учредителите на партията на Васил Божков "Българско лято".

На последните избори тя е била издигната за кандидат-депутат, но се е оттеглила, сочат данните от Централната избирателна комисия.

Тя е била част от листите на формацията в 23 МИР в София. Още преди вота обаче Караиванова е подала заявление за заличаване на регистрацията. То е прието от комисията и името ѝ е било заличено на 2 март.