Изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов заедно с екип от 21 прокурори влязоха в сградата на Софийската районна прокуратура (СРП), за да започнат проверки по дела.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

От прокуратурата съобщиха, че проверката е във връзка с "констатирани неприемливи практики за разпределение на делата в създаден в СРП отдел "Специализиран", както и множество изнесени данни в публичното пространство, отразяващи негативно дейността на Районна прокуратура-София". Ревизията трябва да установи как и на какво основание са разпределяни определени дела на прокурори от отдел "Специализиран", как са сформирани екипите по тях и дали това е извършвано в съответствие с действащите към онзи момент вътрешни правила в Прокуратурата на Република България и с принципа на случайния подбор съгласно чл. 9 от ЗСВ, допълниха от държавното обвинение.

Снимка: БТА

Ще се проверява срочността и ритмичността на разследванията, причини за забавяне и основания за удължаване на срокове, мотивираността на постановените актове, взетите мерки за процесуална принуда по отношение на обвиняеми лица и др.

Анализът ще обхване неприключилите, прекратените и спрените досъдебни производства, както и преписките, по които са постановени откази да се образуват наказателни производства, допълниха от прокуратурата. Особено внимание ще се обърне на тези дела, по които не е осъществен съдебен контрол, както и дали е било налично основание да се сезира горестоящата прокуратура за упражняване на правомощията съгласно НПК. При констатирани данни за извършени престъпления от магистрати, същите незабавно ще бъдат докладвани на компетентната прокуратура. При установяване на основания за налагане на дисциплинарни наказания на прокурори незабавно ще бъде уведомяван и.ф. главен прокурор с оглед търсене на дисциплинарна отговорност за допуснатите нарушения, допълниха от държавното обвинение.

Снимка: БТА

При установяване на основания за упражняване на служебен контрол по прокурорски актове те ще бъдат изпращани към съответната прокуратура. Проверката има за цел въвеждане на точно и еднакво прилагане на законите и e с цел актуална информация за работата по преписки и досъдебни производства на СРП. Констатациите от инспекцията ще послужат за обосноваване на организационни мерки и предложения за подобряване на работата по дела, посочиха от обвинението.

Снимка: БТА

Във връзка с констатирани сериозни пропуски в работата на административния ръководител на СРП още в началото на м. август 2023 г. и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов призова прокурор Н. Зартова да освободи заеманата длъжност. На основание извършена проверка в СРП в началото на м. октомври 2023 г. ръководството на ПРБ предложи на Прокурорска колегия на Висшия съдебен съвет образуването на дисциплинарна проверка спрямо административния ръководител на РП-София, добавиха от прокуратурата.

Снимка: БТА

Преди дни от държавното обвинение съобщиха, че за периода от 2004 г. до момента във връзка с Мартин Божанов има 25 преписки и досъдебни производства.

По-голямата част от тях са водени в Софийска районна прокуратура и са във връзка с евентуално извършвани от Божанов измами с недвижими имоти и други. Главният прокурор назначи проверка на всички актове, свързани с Божанов, с оглед установяване законосъобразността на действията на наблюдаващите магистрати.