Допълнителна проверка на отпадъците, този път в недействащите мини, възложи днес главният прокурор Иван Гешев. Той е разпоредил съвместната проверка на министъра на вътрешните работи и председателя на Държавна агенция "Национална сигурност". Тя трябва да обхване и спазването на изискванията на Закона за управление на отпадъците, Закона за опазване на околната среда и съответните им подзаконови нормативни актове, относно съхранението на отпадъци в зоните на всички мини извън експлоатация на територията на Република България.

В хода на проверката следва да се установи броят, местоположението и данните за последния концесионер, ползвател или рекултиватор на недействащите мини на територията на Република България. Също така трябва да се установи вида и произхода на съхраняваните в тях отпадъци, включително и дали същите са били предмет на трансграничен превоз.

В обхвата на проверката са включени и действията на компетентните контролни органи.

При констатирани данни за извършено престъпление от общ характер, главният прокурор е разпоредил незабавно да бъдат уведомени съответните прокуратури.

По-рано главният прокурорвъзложи на Държавна агенция "Национална сигурност" и на Главна дирекция "Национална полиция" съвместно да извършат проверка на комплексните и значими язовири на територията на цялата страната. Това съобщиха от пресцентъра на Прокуратурата на България.

Проверката следва да изясни какво е актуалното състояние на водния обем в язовирите и налице ли са язовири, чиито воден обем е под съответния оптимален размер, който да гарантира осигуряване на питейно - битовото водоснабдяване на гражданите.

Указано е след извършване на проверката да бъде предоставена обобщена справка за всеки един от проверяваните язовири.

В случай че в хода на проверката се съберат данни за извършено престъпление от общ характер, материалите от проверката ще бъдат изпратени на съответните компетентни прокуратури за вземане на отношение.

В допълнение в отдел "Надзор за законност" при Върховна административна прокуратура се извършва проверка по спазване разпоредбите на Закона за водите, относно състоянието на язовир "Бели Искър".