Председателят на Конституционния съд (КС) Павлина Панова изпрати писмо до председателя на 48-ото Народно събрание (НС) Вежди Рашидов, с което напомня, че парламентът не е изпълнил конституционното си задължение да избере от своята квота двама съдии в Конституционния съд на Република България. Това съобщиха от пресцентъра на КС.

В писмото се посочва, че още през август и ноември 2021 г. Конституционният съд е уведомил писмено Народното събрание за предстоящото изтичане на мандатите на съдия Анастас Анастасов, който изтече на 15 ноември 2021 г., и на съдия Гроздан Илиев, който изтече на 28 февруари 2022 г.

"С допълнителни писма през март и юни 2022 г. председателят на Конституционния съд обърна внимание на българския парламент, че съдът функционира в намален състав. Това е трето писмо, в което се изразява загриженост, че вече почти една година Народното събрание неглижира задължението си и затруднява нормалното осъществяване на правомощията на Конституционния съд. В писмото председателят на Конституционния съд обръща внимание, че подобно отношение на законодателната власт към нейни правомощия, възложени с Конституцията на Република България, буди безпокойство и подкопава доверието на обществото в нея", се добавя в съобщението.

"Надявам се, че Народното събрание ще положи необходимите усилия и ще подходи отговорно към конституционните си задължения като стартира в разумен срок процедура за избор на двама съдии в Конституционния съд на Република България от своята квота", се казва още в писмото на Панова.

На 26 октомври председателят на 48-ото Народно събрание Вежди Рашидов обяви овакантените органи с изтекъл или предсрочно прекратен мандат, за които следва да се проведе процедура по избор. Според справката общо 13 са органите, чийто мандат е изтекъл, и депутатите следва да проведат избор за попълване на състава им. Сред тях са: председател, заместник-председател, секретар и шестима членове на Комисията по разкриване на документите и обявяване на принадлежност на българските граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия; на Комисията за защита на личните данни, на главен инспектор в Инспектората към ВСС; на Надзорния съвет на Агенцията за публичните предприятия и контрол; на управител и двама подуправители на Българската народна банка (БНБ); на Националния осигурителен институт (НОИ); на Фискалния съвет; на Сметната палата; на Комисията за публичен надзор на регистрираните одитори; Комисията по защита от дискриминация; на Комисията за финансов надзор. Депутатите следва да проведат избор и на 15 членове на Висшия съдебен съвет и на двама съдии в Конституционния съд.

Депутатите следва да попълнят състава на Специалното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) и на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).