Съдиите от специализирания съд и служителите от двете спецпрокуратури излизат на мълчалив протест пред сградите на Съдебните палати, става ясно от позицията им срещу гласуваните от правната комисия в НС промени, според които спецпрокуратурата и спецсъдът ще бъдат закрити.

Ако сме правова и конституционна държава, не би следвало в настоящия момент темата за извънредността на спецмагистратурите да се повдига отново. Ако сме правова държава, не би следвало без какъвто и да било сравнителен анализ да се мотивира извод за липса на резултатност от правоприлагането на специализираните органи на съдебна власт, пише в позицията на спецпрокурорите и служителите.

В нея те задават два въпроса - дали решението за закриване без аргументи не е директна намеса в работата на независимата съдебна власт и не обслужва чужди интереси или такива на организирани престъпни групи?

Не искаме да вярваме, но допускаме, че целта е отнемането на функционалния ни имунитет, пише в становището на спецпрокурорите и администрацията.

"Независимостта е принцип на правовата държава. Магистратите разполагат с функционален имунитет, предназначен да гарантира единствено условията за свободно от натиск решаване на делата и преписките, като функционалният имунитет гарантира тяхната независимост при извършване на служебните им действия. Прокурорът е политически неутрален. Взема решенията си по вътрешно убеждение и на база събрани доказателства в хода на обективно, пълно и всестранно разследване", подчертават магистратите.

С декларация излязоха и съдиите от спецсъда. 

"Внесените и гласувани скоростно, на първо четене в правна комисия предложения, съставляващи обединен проект за закриване на специализираните съдилища, намираме за израз на недопустим подход за преуреждане на важни за съдебната система правораздавателни отношения, от каквото няма реална необходимост", заявяват спецсъдиите.

Те са категорично против "внасянето на подобни проекти и придвижването им за разглеждане от парламента, без обществен дебат, без сериозни анализи и правдиви данни, без предоставяне на възможност за становища от заинтересовани страни, в т.ч. на магистратите и служителите, които пряко се засягат от промените, без становище на правосъдното ведомство и на Пленума на ВСС, който орган е специално оправомощен да изразява позиции по законопроекти, отнасящи се до съдебната власт, са явна демонстрация на желание за бързо и безпринципно "справяне" със специализираното правосъдие, по време на политическа нестабилност в Държавата, в пълен противовес на всички твърдения за укрепване на независимостта на съдебната система и спазване на принципа за разделението на властите".

"Мотивите на двата законопроекта, че специализираните институции не са оправдали заложените със създаването им очаквания и че през периода на тяхното функциониране, публичното възприятие за тях било негативно, намираме за тенденциозни и показващи неразбиране на смисъла и значението на правораздавателната дейност. Дълбоко сме възмутени от изопачаването на естеството на специализираното правосъдие и манипулативното отричане на дългогодишните усилия на всички заети в него магистрати и служители, за изпълнение на поставените му от законодателя задачи", пише в декларацията.

Съдиите припомнят, че специализираното наказателно правосъдие прилага общоустановените законови правила, които прилагат и общите съдилища, както и че условията и реда за назначаване на съдиите в него са същите, които важат за магистратите в цялата съдебна система. Освен това в редица доклади на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и проверка, се оценява изцяло положително дейността на специализираните институции по делата за организирана престъпност, че заради постигнатите резултати мониторингът на България по шести показател "организирана престъпност", е временно прекратен, а във връзка с четвърти показател "корупция по високите етажи на властта" (която ни бе възложена със законовите изменения от 2017 г.), реформите се насърчават и се поставя изискване в бъдеще това да се превърне в основен акцент, за постигане на трайни резултати.

"За изминалите 10 години от съществуването на специализираните съдилища, няма нито един отменен наш съдебен акт от Върховния касационен съд, заради нарушаване на принципите за обективност и безпристрастност, както и няма нито един наш съдебен акт, чийто аргументи да са други, освен чисто юридически. Ето защо, категорично не приемаме безпочвените твърдения, изразени от някои нови депутати, при обсъждането на горните законопроекти, за липса на безпристрастност. Ако разбирането за безпристрастност се изразява в неотменно очакване на дължимо безрезервно снизходително третиране, оставяме на българските граждани да преценят, как това разбиране се вмества в естеството на дела, като разглежданите от нас и в задълженията на съдията да се произнася по вътрешно убеждение, основано само на доказателствата и закона", добавят спецсъдиите в декларацията си.