Комуникационната инициатива е насочена към изясняване в достъпна форма на централната роля и важността на НАТО в поддържането на Евро-Атлантическата сигурност и специфичните способи, чрез които Пактът използва дипломацията, военната сила и технологичните достижения за опазване на мира.

Защо е необходимо провеждането на кампания от подобен род?

Проучванията показват, че независимо от широката обществена подкрепа за НАТО сред страните-членки, налице е недостиг на разбиране и яснота за това, какво точно прави Пактът и какво е съществуващото равнище на взаимодействие между страните и партньорите.

#WeAre NATO ще подкрепи и популяризира самото понятие „НАТО” сред различните групи на населението на страните-членки, поставяйки ударение най-вече върху полезността на организацията.

Това на свой ред ще повиши нивото на информираност на хората, които по-добре ще започнат да разбират важността на инвестициите в сигурност и необходимостта от силна политическа подкрепа на североатлантическия пакт, който по значение и роля в глобален мащаб е втори след Организацията на обединените нации.

Кампанията се провежда във всички страни-членки, като за водещи са избрани САЩ, Великобритания, Португалия, Словакия и Румъния. Централата на организацията подпомага и насочва отделните мероприятия в отделните страни.

Тази комуникационна стратегия трябва да се разглежда като непрекъсната комуникационна активност, целяща постепенно, но целенасочено подобряване на представата за НАТО в обществото.

Способи за провеждане на кампанията

Начините за провеждане на кампанията са разнообразни и неограничени, като организацията всячески поощрява дебати, като особено внимание се обръща на електронните медии и социалните мрежи – Facebook, Twitter, YouTube и др. Вече се появиха и първите дискусионни теми – „Ние сме партньори”, „Ние сме прозрачни един за друг”, „Ние сме свободни и демократични” , „НАТО произвежда стабилност”, „НАТО създава творческа среда за състезание на идеи и ценности”, „На НАТО може да се вярва”, „НАТО се грижи за човешките права” и др.

Това е информационна кампания, провеждана от мнозина и предназначена за всички, като особено внимание се обръща на таргет групи сред жените и младите хора.